אחריות משפטית של עובדי ציבור ר”ג

סיכום שיעור 3

יאיר בראשי

יאיר בראשי

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור ר”ג

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

נושאי השיעור היו המשפט המנהלי והטרדה מינית

המשפט המנהלי שייך לתחום המשפט הציבורי ועוסק בסמכויות השונות של בין הרשויות ובין האזרח למשפט המנהלי יש סמכות ביקורת על החלטות הרשות המבצעת ומתחלק לכמה נושאים- התפקיד העיקרי שלו לאזן בין הרשויות השונות תוך כדי שמירה על יסודות המישפט וחוקי היסוד,המרכיב התכליתי מתייחס למקרה וישנן מספר משמעויות לטקסט המרכיב הלשוני – מתייחס למשמעות הלשונית של הטקסט, המקובלת על דוברי אותה שפה. בית המשפט אינו ראשי
לשנות את לשון החוק ומתן משמעות לטקסט, הנוגד את לשונו, מהווה הפרה של עקרון שלטון החוק ופוגע באמון הציבור
מערכ ת השפיטה.
המרכיב התכליתי – מתייחס למקרה וישנן מספר משמעויות לשוניות לטקסט, כי אז, תבחר האפשרות הגמישה באופן
הממלא את תכלית החקיקה )המטרות והערכים שדבר החקיקה נועד להגשים(.
מרכיב שיקול הדעת – מתייחס למקרה וישנן מספר תכליתיות )מטרות(, יהיה על השופט להפעיל שיקול דעת שיפוטי,
כיצד לערוך איזון בניהן ואיזה משקל לתת לכל אחת מהן. פקידו של בית המשפט, להעריך את החשיבות החברתית,
היחסית של העקרונות השונים. יש כאן סוג של כלים שלובים בשיקול הדעת, האם מה שחשוב במקרה, זה טובת הכלל,
או קודם כל זכויות האדם הבודד? לעיתים, זכויות המיעוט, פוגעות בזכויות הכלל.
אחת הדוגמאות שניתנו בשיעור, דיברה על ועדת סל התרופות שהיו”ר שלה, לא פעל בגילוי נאות כשרגע לפי אישור
תרופה, התגלה שיש לו קשר לחברת תרופות הנוגעת ספציפית לתרופה הנדונה.
לא פעם, בג”צ בוחר לא להיכנס למרכיב שיקול הדעת, למעט במקרים של פגיעה בערכי המדינה, אי שוויון, אי אפליה,
או ניגוד עניינים.

החוק למניעת הטרדה מיני ת

הטרדה מינית היא פגיעה בכבוד האדם, בחירותו, בפרטיותו ובזכות שלו לשוויון.
מקום העבודה, אינו רק מקום מקצועי אלא גם מקום חברתי, והטרדה מינית אינה מתייחסת לצד המוסרי כל עוד מדובר
בשני אנשים עם רצון חופשי.
החוק להטרדה מינית במקום העבודה, מעצם טבעו של מקום העבודה, יד יחסי כוח של מנהל ועובד. ניצול הכוחנות
ופערי הכוח, הפכו להיות שכיחים וחייבים לתת לכך תשובה.
הטרדה מינית היא עבירה פלילית.
מעשה מגונה – הכוונה למגע פיזי כמו למשל נגיעה בישבן כשהמעשה מטרתו גירוי או סיפוק פיזי, או ביזוי מיני.
החוק למניעת הטרדה מינית כולל 3 דרכים לטיפול בהטרדה מינית בעבודה:
אפיק פלילי – דרך תלונה במשטרה וחקירה פלילית. אפיק אזרחי – הגשת תביעה אזרחית נגד מקום העבודה, או
המטריד. אפיק משמעתי – הגשת תלונה במקום העבודה לממונה מטעמו.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X