אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 3

galya23

galya23

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

מבחנים לקביעת יחסי עובד- מעסיק: העיקרי: מבחן השתלבות: מידת השתלבות העובד במקום העבודה, האם העובד לא בעל עסק משלו, האם הוא חלק מהמערך או נותן שירות בלבד.

מבחנים משניים: מבחן הקשר האישי- האם העובד מבצע את העבודה בעצמו או יכול לשלוח מישהו במקומו. מבחן הפיקוח- לעצמאי יש יותר גמישות. מי מספק את העבודה, הסכמת הצדדים לגבי אופן העסקה, צורת תשלום השכר ואופן הרישום במוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה. ככל שמשך ורצף התקשורת יותר ארוך- יותר נטייה לחשוב שזה יחסי עובד- מעביד. יחסי עובד- מעביד יכולים להיות גם בין בני משפחה.

חוזה- הסכם אכיף ( ניתן לאכוף בבית משפט אם יש הפרתה ), שפיטות. בין שני צדדים, כוונת הצדדים ליצור יחסים מחייבים. במכרז- מציעים: מציע- ניצע. לא חייב להיות כתוב, רק דרישה ראייתית. גם הסכם עבודה לא חייב להיות כתוב. בעסקת מקרקעין דרישת כתב היא מהותית. חוק המתנה ( מתנה בעתיד)- חייב בכתב. יחסי ממון- חייב בכתב. לכותרת המסמך אין משמעות לגבי אם יש חוזה או אין. חוזה לא חייב להיות מודפס. האם חתימה זה תנאי לקיום החוזה- לא, כי יש חוזים בע”פ. חוזה בכתב- לא חייב חתימה.

חוק החוזים: יש כריתת חוזה כשיש מציע ויש מקבל, ויש ביניהם כוונה לעשות עסקה ( גמירת דעת ) והיא מסוימת. תנאים למסוימות: פרטי הצדדים, מהות העסקה, סוג הנכס- כל זה הכרחי. ולא הכרחי: מועדי תשלום והוצאות ומיסים.  קיבול תוך שינוי- קיבול הצעה עם תוספת או שינוי- כמו הצעה חדשה. חובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב- למשל להגיד על נזקים ברכב.

פיצויי הסתמכות- מי שהפר משא ומתן ישלם על הוצאות בהסתמך על כך שיהיה חוזה. פיצויי קיום- רווחים שיכולתי להרוויח מהחוזה אם היה מתקיים.

משפט מנהלי-

מבחנים לקביעת יחסי עובד- מעסיק: העיקרי: מבחן השתלבות: מידת השתלבות העובד במקום העבודה, האם העובד לא בעל עסק משלו, האם הוא חלק מהמערך או נותן שירות בלבד.

מבחנים משניים: מבחן הקשר האישי- האם העובד מבצע את העבודה בעצמו או יכול לשלוח מישהו במקומו. מבחן הפיקוח- לעצמאי יש יותר גמישות. מי מספק את העבודה, הסכמת הצדדים לגבי אופן העסקה, צורת תשלום השכר ואופן הרישום במוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה. ככל שמשך ורצף התקשורת יותר ארוך- יותר נטייה לחשוב שזה יחסי עובד- מעביד. יחסי עובד- מעביד יכולים להיות גם בין בני משפחה.

חוזה- הסכם אכיף ( ניתן לאכוף בבית משפט אם יש הפרתה ), שפיטות. בין שני צדדים, כוונת הצדדים ליצור יחסים מחייבים. במכרז- מציעים: מציע- ניצע. לא חייב להיות כתוב, רק דרישה ראייתית. גם הסכם עבודה לא חייב להיות כתוב. בעסקת מקרקעין דרישת כתב היא מהותית. חוק המתנה ( מתנה בעתיד)- חייב בכתב. יחסי ממון- חייב בכתב. לכותרת המסמך אין משמעות לגבי אם יש חוזה או אין. חוזה לא חייב להיות מודפס. האם חתימה זה תנאי לקיום החוזה- לא, כי יש חוזים בע”פ. חוזה בכתב- לא חייב חתימה.

חוק החוזים: יש כריתת חוזה כשיש מציע ויש מקבל, ויש ביניהם כוונה לעשות עסקה ( גמירת דעת ) והיא מסוימת. תנאים למסוימות: פרטי הצדדים, מהות העסקה, סוג הנכס- כל זה הכרחי. ולא הכרחי: מועדי תשלום והוצאות ומיסים.  קיבול תוך שינוי- קיבול הצעה עם תוספת או שינוי- כמו הצעה חדשה. חובה לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב- למשל להגיד על נזקים ברכב.

פיצויי הסתמכות- מי שהפר משא ומתן ישלם על הוצאות בהסתמך על כך שיהיה חוזה. פיצויי קיום- רווחים שיכולתי להרוויח מהחוזה אם היה מתקיים.

משפט מנהלי- ציבורי- בין אדם לרשות. מושגים בבית משפט מנהלי- עתירה מנהלית, עותר ומשיב, בית משפט מחוזי, ערר על החלטה של רשות ציבורית ולא ערעור כמו על בית משפט. רשויות מנהל: משרדי ממשלה- משרד החינוך, משרד הבריאות. גופים סטטוריים: רשות השידור, בנק ישראל. חברות ממשלתיות: חשמל, תעשייה אווירית.  סמכויות המנהל: עיקרון חוקיות המנהל: עובדי ציבור חייבים לפעול עפ”י חוק. עיקרון עצמאות שיקול הדעת- את מי החוק הסמיך לתת את ההחלטה.  האצלת סמכות אסורה.

זכויות העובדים: שכר מינימום, חוק הגנת השכר, ימי חופשה ומחלה, שעות עבודה ומנוחה, קרן השתלמות, חוק הודעה לעובד, חוק הודעה מוקדמת, נסיעות, דמי הבראה.

ציבורי- בין אדם לרשות. מושגים בבית משפט מנהלי- עתירה מנהלית, עותר ומשיב, בית משפט מחוזי, ערר על החלטה של רשות ציבורית ולא ערעור כמו על בית משפט. רשויות מנהל: משרדי ממשלה- משרד החינוך, משרד הבריאות. גופים סטטוריים: רשות השידור, בנק ישראל. חברות ממשלתיות: חשמל, תעשייה אווירית.  סמכויות המנהל: עיקרון חוקיות המנהל: עובדי ציבור חייבים לפעול עפ”י חוק. עיקרון עצמאות שיקול הדעת- את מי החוק הסמיך לתת את ההחלטה.  האצלת סמכות אסורה.

זכויות העובדים: שכר מינימום, חוק הגנת השכר, ימי חופשה ומחלה, שעות עבודה ומנוחה, קרן השתלמות, חוק הודעה לעובד, חוק הודעה מוקדמת, נסיעות, דמי הבראה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X