אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 3

Hadardora

Hadardora

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

חלק א’ – יחסי עובד מעביד – רוני דגן

קביעת יחסי עובד מעסיק היא קביעה משפטית שנבחנת על פי מבחנים שנקבעו בפסיקה, ואינה תלויה בהסכמת הצדדים

קביעת יחסי עובד-מעסיק היא קביעה משפטית, שנבחנת על פי מבחנים שנקבעו בפסיקת בית הדין לעבודה

בחינת קיומם של יחסי עבודה נעשית באמצעות מבחנים שונים ובניהם ה”המבחן המעורב” המשלב בתוכו מספר מבחנים, כשהמבחן העיקרי הנו מבחן ההשתלבות, ואליו נלווים מספר מבחני משנה.

מבחן ההשתלבות בודק את מידת ההשתלבות של העובד במקום העבודה.

הפן החיובי- מצד אחד עד כמה העובד משתלב במערך הארגוני של מקום העבודה שבו הוא מועסק, האם הפעולה שמבצע העובד מהווה חלק אינטגרלי מהפעילות של העסק או פעילות משלימה.

הפן השלילי- מצד שני, המבחן בודק האם העובד אינו בעל עסק משלו אשר נותן שירותים באופן חיצוני. לשם כך נבדק האם העובד נושא בעלויות עסק, ברווח והפסד.

בנוסף למבחן ההשתלבות, יש לבחון את מכלול הסממנים הרלוונטיים, המפורטים לעיל, על מנת לקבוע האם מתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעסיק:

מבחן הקשר האישי?  מבחן הפיקוח האם במסגרת יחסי עובד? תפוקות או תשומות ? מקום העסקה? מי מספק את הציוד ? צורת התשלום – מה היא כוללת ? משך תקופת ההתקשרות …

חלק שני : עו”ד ברכה אליגולארשוילי

באופן מסורתי נחלקים הכללים המשפטיים לכללים של המשפט הציבורי ושל המשפט הפרטי. המשפט הציבורי עוסק בעיקר ביחסים בין רשויות השלטון לבין עצמן וכן ביחסים בין רשויות השלטון לבין האזרחים – למשל משפט מנהלי ומשפט חוקתי, ואילו המשפט הפרטי עוסק ביחסים בין האזרחים לבין עצמם – למשל דיני חוזים ונזיקין. המסורת המשפטית גורסת כי הערכים העומדים מאחורי שדות משפטיים אלה שונים זה מזה: על המשפט הפרטי שולט בעיקר ערך החירות של הפרט, ואילו על המשפט הציבורי שולטים שיקולים הנוגעים לטובת הציבור או לטובת החברה בכללותה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X