אחריות משפטית של עובדי ציבור

סיכום שיעור 3

Miri weisrose

Miri weisrose

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובדי ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

                                                                                                                                         תאריך: 19/02/2021

                                                                                                                 מגישה: מרים וויסרוז ת.ז. 052788049

סיכום שיעור אחריות משפטית לעובדי ציבור

מרצה: עובדיה כהן

נושא:  המשפט המנהלי+אחריות המדינה בפלילים

שיעור:19.2.2021

המשך המשפט המנהלי

הלכת ההשתחררות של מדינה

פס”ד-וליד חמודה זועבי נ’ מדינת ישראל משרד האוצר- ביהמ”ש קבע הילכה כי כשמדובר בנסיבות בהן באיזון שבין האינטרס הציבורי של שלום הציבור, ובין האינטרס של קיום החוזה . גובר האינטרס הציבורי.

יש להעדיף את שלום הציבור על פני המשך קיום החוזה, כאן עמדה סכנה לציבור.

טובת הציבור צצה גם בהיבט ביטחוני, בטיחותי, בריאותי…

המדינה חייבת שיהיה לה כלי לחזור בה, חייבת גמישות משפטית שתוכל לחזור בה.

חוזה בין שני צדדים פרטים מניח שיש שיוויון בדרך כלל בין שני הצדדים.

חוזה בין גוף ציבורי פרטי נוגע ומתחיל מייד באי שיוויון, אתה אדם פרטי לעומת גוף גדול שמייצג הרבה אנשים.

צריך שביהמ”ש יזהה שיש פגיעה באינטרס ציבורי חיוני, אי אפשר סתם ככה להשתמש

אם ההסכם יש לו אופי של הסכם כמו אנשים פרטים כגון: תעשה לנו שירותי סיוד, שירותי הסעדה, שירותי שמירה, על דברים כאלו זה בכלל לא יעלה האינטרס הציבורי הכללי.

 

יש יתרות ויש חסרונות בהתקשרות עם המדינה. אנשים לרוב כן אוהבים להתקשר כי אלו חוזים גדולים וחזקים בד”כ היקפים כדאיים.

כך שלמרות הלכת ההשתחררות אנשים ממשיכים לעבוד עם המדינה.

הלכת ההשתחררות לא נוצלה בפועל הרבה מאז קום המדינה (כי אחרת היא תפסיד את הגנת המדינה).

 

אחריות המדינה בפלילים

יותר מחמירים עם עובדי ציבור.

3 עברות נפוצות:

 1. הפרת אמונים
 2. שוחד
 3. קבלת דבר במירמה

 

השחיתות בשירות הציבורי

מהי שחיתות ?

פגיעה במינהל התקין ובטוהר המידות.

מהי שחיתות במגזר הציבורי?

מצב בו עובד ציבור מנצל לרעה את הכוח והמעמד שניתנו לו מתוקף תפקידו לקידום אינטרסים זרים, ובעיקר אינטרסים אישיים שלו או של מקורביו.

צריך להבין ששחיתות בעלת השפעות רחבות כגון: מרחיקה משקיעים.

הביא דוגמאות מעיתונים למדדי השחיתות מול העולם.

כשיש בהחלטה שלך שיקולים זרים זה מושחת

כגון:התעלמות מחוקי מגן

גניבה, זיוף

השחיתות השלטונית חותרת תחת אמון הציבור במוסדות השלטון ובשיטה הדמוקרטית.

השחיתות פוגעת בשיוויון ההזדמנויות וסותרת את חובת הנאמנות של נבחרי הציבור ומשרתיו לציבור.

השחיתות פוגעת בלכידות החברתית, באיכות החיים של אזרחי המדינהותושביה, בצמיחה הכלכלית, במוכנות של התושבים לשלם מיסים וגם להתנדב.

 

אנשים רואים שחיתות ולא מתלוננים מחשש להשפעות עתידיות עליהם-מפחד.

השחיתות בשירות הציבור והשפעותיה:

סוגי עבירות:

 1. מעשים שהם בברירו עבירות של שחיתות שלטונית-פליליות.
 2. עברות הנמצאות “באזור הדימדומים” שבין המשפט הפלילי והמשפט המינהלי כגון: מעשים קשים המשחיתים את השירות הציבורי-טובות הנאה אישיות, הטיית מכרזים, אי כיבוד של תקנות, קבלת מתנות אסורות וכד’.

פעמים רבות מגבשים מעשי שחיתות אלה לעבירה פלילית –בעיקר במסגרת עבירת “מרמה והפרת אאימונים” שבסעיף 284 לחוק העונשין. –מעין סעיף סל.

אפילו אם המעשים לא מגיעים לכדי הרשעה פלילית, הרי שיש בהם שחיתות ציבורית קשה המחייבת טיפול במישור הציבורי והמנהלי/משמעתי.

פעלתי בניגוד לטובת הגוף שלשמו אתה פועל. כשאתה מתחיל לראות את התפקיד שלך כקרש קפיצה לדברים האישיים שלך או של המקורבים שלך

או מנצל את קשריך כעובד ציבור ליצור קשרים עם בעלי הון לקדם אינטרסים אישיים שלך.

עבירת השוחד

עבירת השוחד-העבירה המרכזית והחמורה מבין עבירות השחיתות הציבורית.

אדם שאינו עובד ציבור לא יכול להיות מורשע בעבירת שוחד, הוא יכול להיות מואשם בסחיטה, קבלת דבר במירמה וכד’.

3 תנאים להאשמה בשוחד:

 1. עובד ציבור
 2. מתן טובת הנאה מוחשית או לא מוחשית כגון: הבטחות להמשך הדרך.
 3. עובד הציבור מקבל השוחד מבצע פעולה בתמורה לאותה טובת הנאה שהוא מקבל.

שני יסודות מרכזיים שיש להוכיח בהליך משפטי לבירור עבירה מסוג שוחד:

1.יש להוכיח קשר סיבתי ו/או עובדתי בין מתן טובת ההנאה לבין הפעולה שבוצעה בקשר לתפקידו של עובד הציבור.

 1. יש להוכיח את מודעות הנאשםלעצם קיומו של הקשר הזה במעמד מתן קבלת השוחד.

עונשו של מקבל השוחד-עד 10 שנים.

עונשו של נותן השוחד-עומד על מחצית עונשו של מקבל השוחד.

חומרת העונש ניקבעת בהתאם להיקף השוחד שניתן, לתמורה שניתה לרמת הבכירות של עובד הציבור (כגון:מנכ”ל, שר…), לעניין הציבורי.

כל עבירת שוחד חייבת להיות מוכחת לפי סדרי הדין הפלילי- חייבים שיהיו ראיות.

עבירת השוחד

ס’ 290 לחוק העונשין-עובד ציבור הלוקח שוחד תמורת פעולה הקשורה בתפקידו דינו…

ס’ 291לחוק העונשין-מתן שוחד –”נותן שוחד לעובד הציבור, תמורת פעולה הקשורה בתפקידו של עובד הציבור דיו שבע שנות מאסר או קנס כפי שיפורט בס’ 290.

ס’ 34 לחוק העונשין מגדיר מיהו בדיוק עובד ציבור-ההגדרה רחבה מאוד.

“בעד פעולה”-על ההטבה להיות קשורה לתפקידו – צריך קשר נסיבתי

עבירת השוחד היא עבירה התנהגותית , כשהיסוד העובדתי בה מורכב מרכיב התנהגותי ומשלושה רכיבים נסיבתיים.

 1. הרכביב ההתהגותי
 2. הרכיבים הנסיבתיים
 3. היסוד הנפשי לעבירה

החוק קובע שמי שמציע שוחד הוא כנותן שוחד.

עצם ההצעה ועצם הרצון לקחת נחשבים כשוחד. העבירה לא נבחנת רק לפי מבחן התוצאה, בודקים את התהליך.

דוג’: סיפור החשב הכללי ניר גילעד.

האשמה בהעברת שוחד נועדה להגן על הפעילות התקינה של המינהל מפני עיוות שיקול-הדעת והחדרת שיקולים זרים ופסולים של פקידי הציבור עקב קבלת טובות הנאה.

החשש מעבירה זו הוא מיצירת סכנה של ניצול כוחם של עובדי ציבור על מנת להיטיב עם מי ששילם להם

וכן קיים חשש לפגיעה קשה בקריטריונים שקובע החוק לעשיית הפעולות המנהליות הנכונות.

דוגמאות לבכירים שהואשמו בשוחד

-בניזרי- לקיחת שוחד, אלבז-תיווך לשוחד.

-אהוד אולמרט.

-גרנוט-עבודת שיפוצים ללא תשלום, מסיבה גדולה שערך הקבלן לכבוד מינוייו של גרנות, עבודה פרטית שביצע הקבלן בביתו של גרנות-צביעת כל קירות ביתו-בזה כבר ראו ממש בעיה.

גרנוט יצא זכאי לחלוטין, לא ראו שהוא נתן שום דבר בתמורה, היה קשר חברי ביניהם לאורך הרבה שנים, והיום הוא ראש ראשות שדות התעופה.

מתנה מעל 300 ₪ צריך מיד לדווח.

מאכלים שקיבלתי-פותחים לכל הצוות.

גילוי נאות לפני מעשה הוא מאוד חשוב.

שוחד גורם לניגוד עניינים ושיקולים זרים.

עבירת קבלת דבר במירמה

ס’ 415 לחוק העונשין

מרמה מוגדרת בחוק העונשין כטענה הנטענת בכתב/בע”פ/בהתנהגות, בדבר עובדה שעניינה בעבר/בהווה/בעתיד ואשר הטוען אותה יודעשאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת.

עבירת מרמה-צפוי לעונש מאסר עד 3 שנים, קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות (כמו לפי תפקידך) עד 5 שנות מאסר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X