אחריות משפטית של עובד ציבור

סיכום שיעור 3

galsaad1987

galsaad1987

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית של עובד ציבור

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

משפט מנהלי- סיום הסכם על דרך של השתחררות. הרשות אינה מהווה הפרתו או ביטולו ולכן גם הפיצוי בגין השתחררות לא מוקנה. חוזה בין שני צדדים פרטים מניח שמבחינה משפטית קיים שוויון בין הצדדים ליוזה.

גם כאשר חוזה מנהלי נכרת מתוך רצון של הפרט בפועל אין שוויון בינהם מכיוון שהרשות המנהלית פעולת מטעם הציבור ולמען אינטרס הציבורי.

שחיתות בשירות הציבורי- השחיתות היא כל פגיעה במנהל התקין ובטוהר המידות.

שחיתות במגזר הציבורי זהו מצבשבו עובד ציבור מנצל לרעה את הכוח והמעמדשניתנו לומתוקף תפקידו לקידום אינטרסים זרים ובעיקר אישיים שלו או של מקורביו.

סוגי עברות- 1) מעשים שהם בבירור עברות של שחיתות שלטונית פלילית. 2) עברות הנמצאות ב״אזור הדימדומים״ שבין המשפט הפלילי והמשפט המנהלי.

פעמים רבות מגבשים מעשי שליתות אלה עבירה פלילית- בעיקר במסגרת עברת ה״ מרמה והפרת אמונים״ שבסעיף 284 לחוק העונשין.

סיבות לשחותות שלטונית-

1. עובד הציבןר רואה הזדמנות ״לעשות לביתו״.

2. מליארדי השקלים עוברים מצד לצד בלי שקיפות ובלי פיקוח- למשל כספי חלוקה של כספים המיועדים למפלגות.

החוכמה בשקיפות היא לתת את המידע מיד ולא לאחר למש שנים.

 

עבירת שוחד- המרכזית והחמורה מבין העברות עובד הציבור.

צריכה לעמוד בשלושה עקרונות:1. מקבל השוחד הוא עובד ציבור. 2. מתן טובות הנאה מוחשית או לא מוחשית למקבל השולד.

3. עובד הציבור מקבל השוחד מבצע פעולה בתמורה לאותה טובת הנאה שהוא מקבל.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X