אחריות משפטית 132236

סיכום שיעור 9

Sharon71

Sharon71

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית 132236

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

המאפיינים של המשפט המנהלי – המשפט המנהלי בעצם שייך לכל תחומי המשפט ועיקר עיסוקו בסמכותם של המנהלים והפעלת שיקול הדעת המנהלי בהחלטות וכמובן במעשים וכל מה שחל  עליהן שצריך להתבצע. הכללים של המשפט המנהלי מסדירים את כל מה שקשור ליחסים הפנימים של המנהל הציבורי וגם מסדיר את כל היחסים שבין הרשות המנהלית שזה בעצם האזרח  ובין הרשות המנהלית התאגידים והעסקים. ישנו זמן מסויים שבו ניתן לפעול במסגרת הליך מנהלי וזה מוגבל ועוסק באופן  פעולתה של הרשות המבצעת והמשפט המנהלי  שב לבטא את עקרונות המשפט הדמוקרטי (כמו הגינות שיוויון ושלא תהיה אפליה ואפילו לא שמץ של סבירות קטנה שזה לא הליך ישר והגון). וכל זאת על מנת להגן על אינטרס היחיד ועל קבוצות חברתיות שונות. רשויות מנהליות הן גופים הוקמו מכוח חוק ונמנים עם הרשות המבצעת כגון: הממשלה ומשרדיה, השלטון המקומי, עיריות ורשויות מקומיות, המשפט המנהלי מסדיר תקנות בטיחות בעבודה וכל זאת על מנת להגן על הסביבה והוא כמו יריעה שמגנה על מישורים שונים  גופים מכוח החוק השייכים למשפט המנהלי: 1. הממשלה ומשרדיה 2. השלטון המקומי – עיריות ורשויות מקומיות. 3. הגופים הציבוריים שההקמה שלהם הוסדרה בחקיקה מפורשת כגוף רשות השידור, רשות שדות התעופה , ועוד חברות ממשלתיות.  הגופים שנקראים גופים דו מהותיים – תאגידים וכל מיני עמותות בעלי זיכיון מטעם הרשות המנהלית  שאמורה לספק  שירות חיוני לציבור באופן מונופוליסטי ובעלי סמכויות סטטוטוריות והם פועלים כמו משגיחה של הרשות המנהלית והם מתוקצבים על ידי הרשות המנהלית (מד”א, וחברת קדישא).

עקרון חוקיות המנהל:חל עליה וקובע כי הרשות המוסמכת לבצע רק פעולות שהחוק הסמיך אותה לבצע ומה שאסור אינו מותר. חוקיות המנהל מבטיח שנטל ההוכחה שפעולה נעשתה בסמכות תהיה על הרשות המנהלית ומעניק הגנה בשתי רמות הסמכות המוסדית, וסמכות פרסונאלית. יהיו מצבים בהם הרשות המנהלית תפעל להגנתו של האזרח וזה נוגד את עיקרון חוקיות המנהל ולאחר מכן תבקש לבטל את פעולותיה של הרשות המנהלית שנעשו ללא סמכות והיא תהיה פסולה עיקרון הפעולה של הרשות המוסמכת : גורם שהוסמך לבצע תפקיד צוגדר על פי חוק ורק הוא יבצע את התפקיד תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי ופה בעצם עולה השאלה למי העניק המחוקק את הסמכות וקובע כי הגורם המוסמך שהוא גורם מקצועי , נהנה מעצמאות בהפעלת שיקול דעת תוך כדי ביצוע התפקיד שהוטל עליו והוא חייב לבצע תפקיד זה תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי, כאשר הוא מבצע את תפקיד.אין עליו חוה להושיעם בדרכים הירייכים בכירים מסוגלים להשפיע על דרגים נמוכים יותר באמצעים שונים אצילות הסמכות – הרשות המנהלית יכולה לאצול את סמכויותיה וי את האפשרות להעביר שיקול דעת ולמלא תפקיד אליו הוסמכה לפי חוק לגורם אחר. באחד מהאופנים הבאים אצילות סמכות שבשיקול אצילה אנכית לעומת אצילה אופקית כאשר קיים חשש כי האצילה נעשתה תוך ניגוד עניינים אצילת הסמכויות לא פוטרת את הרשות המנהלית מאחריות והיא מוסמכת להנחות את הגורם לו הואצלו הסמכויות וחייב להיות פיקוחו ולהעשות בהתאם לכללי המשפט המנהלי על פי כללי הצדק הטבעי.בית המשפט פוסל את החלטת הממשל משום שלדעתו החלטה זו מהותית ולא סבירה כיום משמשת העילה פעמים רבות לפסילת חוקי עזר עירוניים והן לפסילת פעולות של הממשלה או משרדי הממשלה.הביקורת באקדמיה על השימוש המורחב בעילות אי סבירות כדי לפסול החלטות ופעולות של המינהל- פרופסור דניאל פרידמן ביקר את הרחבתה על עילת הסבירות בידי ברק הסבירות של שופטי בג”ץ עדיפה על זו של השרים לדברי פרופסור מנחם מאוטנר הכותרת של מבחן משפטי סבירות חודר בג”צ לתחם התפקידים של מהנהל ותחום הכישורים המקצועיים שבהם מצויידת רשות המנהל

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X