אחריות משפטית

סיכום שיעור 4

עמי חמץ

עמי חמץ

נשוי 3 , מנהל תחום תשלומים במשרד התיירות, בעל תואר שני במנהל עסקים.

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 4

סיכום השיעור

סיכום שיעור 4

שוחד

שוחד הוא טובת הנאה, בכסף או בשווה כסף, הניתנת בחשאי לנושא תפקיד על מנת שיפעל באופן הנוגד את מטרות תפקידו. מתן שוחד, קבלת שוחד ותיווך לקבלת שוחד הם מעשי שחיתות המטופלים כעבירות פליליות (בישראל לפי חוק העונשין).

חוק העונשין, התשל”ז-1977 – סעיפים 290–297: החוק נותן פירוט לעניין לקיחת שוחד ומתן שוחד, תוך שימת דגש על עניין של ‘עובד ציבור’. חוק העונשין הגדיר חמישה יסודות לעבירת השוחד: עובד ציבור, לוקח שוחד, בעד פעולה, הקשורה בתפקידו, בכוונה להשיג תוצאה. היסוד הנפשי הדרוש בעבירת השוחד הוא מחשבה פלילית – מודעות בפועל של העבריין לטיב ההתנהגות ולקיום הנסיבות. החוק קובע כי המבקש או המתנה שוחד, אף שלא נענה, כמוהו כלוקח שוחד, והמציע או המבטיח שוחד, אף שנדחה, כמוהו כנותן שוחד. מתווך לשוחד והמקבל טובת הנאה על מנת שיניע עובד ציבור למשוא פנים או להפליה – דינם כלוקח שוחד.

מרמה והפרת אמונים

אחת העבירות הקשות ועם זאת “הזמינות” שיכול עובד ציבור או בעל משרה בתאגיד לבצע היא עבירת הפרת אמונים. הכוונה בפשטות, היא לעשות שימוש בכוח המשרה על מנת לקבל החלטות במצב של ניגוד עניינים, כאשר מצד אחד מונח האינטרס של הציבור או החברה ומצד שני האינטרס של עובד הציבור או בעל המשרה שאמון על קבלת ההחלטה. כמובן שהסכנה במצב כזה, היא שאותו עובד ציבור או בעל משרה יקבל החלטות שאינן בהכרח ההחלטות הטובות ביותר עבור הגוף אותו הוא מייצג, ועל כן רצה המחוקק למנוע את עצם ההמצאות במצב של ניגוד עניינים כאמור.

על פי החוק, עובדים המשרתים את הציבור או עובדים של תאגיד שמעלו בתפקידם, נחשבים ככאלו שהפרו בצורה בוטה את נוהל העבודה שלהם, תוך שהם פוגעים באופן ישיר באינטרס הציבורי. לא אחת, עובדים שכאלו מוצאים עצמם עומדים לדין כאשר הסעיף שבגינו הם יועמדו לדין הוא סעיף המרמה והפרת אמונים. על פי סעיף 284 לחוק העונשין במקרה של עובד ציבור וסעיף 425 לחוק במקרה של עובד תאגיד, העונש על מעשה מרמה והפרת אמונים בשני המקרים הוא דומה ומגיע לעד 3 שנות מאסר.

מגיש : עמי חמץ

ת”ז 029500766

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X