אחריות משפטית

סיכום שיעור 11

Hagit

Hagit

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

ההגנה על הפרטיות במקום העבודה – שיעור 10

הזכות לפרטיות הינה זכות יסוד של כל אדם, הנובעת מהזכות לכבוד. הזכות לפרטיות מעוגנת בחוק הישראלי בכמה מקומות, בין השאר בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובחוק הגנת הפרטיות. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי”כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו” וכן כי “אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו”. חוק הגנת הפרטיות קובע כי “לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו”,

ההכרה בזכות לכבודו של האדם כוללת גם את זכותו של אדם כעובד לפרטיות במקום עבודתו.

חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הוא החוק המרכזי המסדיר את סוגיית הזכות לפרטיות בישראל.

החוק מקיף את כל תחומי הגנת הפרטיות, ונוגע לתחומי משפט שונים.

החוק מגדיר לנו מהי פגיעה בפרטיות? ובאילו מצבים היא מוצדקת?.

נקבע בחוק שהפגיעה היא עוולה אזרחית – המאפשרת תביעת פיצוי בנזיקין, וכן עבירה פלילית – שעונשה המקסימלי 5 שנות מאסר.

בנוסף, מסדיר החוק גם את פעילותם של מאגרי מידע הכוללים מידע פרטי ורגיש, וכן קובע שראיות שהושגו תוך כדי פגיעה בפרטיות לא תהיינה קבילות, אלא באישור בית המשפט

האם מותר להתקין מכשיר מעקב GPS ברכב הנמצא בשימושו של עובד?

נקבע כי מותר למעביד לפקח על מקום המצאו של העובד,

אך נקבע סייג המתיר למעסיק לעשות זאת אך ורק במהלך שעות עבודתו ולא לאחריהן

האם מותר לעקוב אחרי חיפושים של עובד ברשת האינטרנט?

אסור למעסיק לאתר באמצעות שרת האינטרנט מילות חיפוש של עובד, כי אז יפגע המעסיק בפרטיות העובד.
ועם זאת, מעסיק כן יכול לחסום בפני העובדים גלישה באתרים מסויימים.

מעסיק אשר מתעורר בו חשד לפלילים כלפי השימוש של העובד ברשת יכול לפנות אל בית הדין ולבקש צו שיאפשר לו לבצע חיפוש ומעקב

כיוון שהזכות לפרטיות אינה מוחלטת יש לאזן אותה מול האינטרסים של המעסיק ולאפשר את קריאת תוכן ההודעות המגיעות לעובד רק במקרים שלמעסיק קיים אינטרס מיוחד ומשמעותי המצדיק זאת (לפי שלושת מבחני המידתיות ולמול נסיבותיו המסויימות של המקרה)

פסק דין איסאקוב הוא מנחה ומוביל בנושא זה.

פסק הדין מורה למעסיקים לפרסם באופן נגיש לכל עובד (בנוהל. באתר הפנימי)את כל מה שהוא מתיר ואוסר בנושא זה של הפרטיות! שלא יגידו כנגדו אחר כך “פלשת לפרטיות שלי לא ידעתי מה מותר ומה אסור ולא ידעתי מה אתה מתכוון לעשות”?.

העובדה שכלי העבודה ובהם המחשב שייכים לקנינו של המעסיק אין בה כדי לאפשר למעסיק לפגוע בפרטיות העובד!!

זכות הציבור לדעת :

זו זכותו של אדם, ושל הציבור כולו, לקבל מידע הרלוונטי לצרכיו ולתחומי העניין שלו.

זכותו של האזרח במדינה דמוקרטית לפיכך זכותו להיות מודע למתרחש בזירה הציבורית היא תנאי מוקדם להשתתפותו בחיים הציבוריים.

הידע הזה מסייע לאזרח לבחור את נציגיו לשלטון באופן מודע ועל פי העדפותיו המצפוניות

הזכות לקבל מידע מרשויות ציבוריות היא אחת מזכויות היסוד במשטר דמוקרטי. היא תנאי בסיסי להגשמתו של חופש הביטוי ולמימוש זכויותיו הפוליטיות והאחרות של אדם בכל תחומי החיים.

נגישות למידע תסייע לקידומם של ערכים חברתיים ובהם שוויון, שלטון החוק וכיבוד זכויות האדם, ותאפשר גם בקרה טובה יותר של הציבור על מעשי השלטון כנגד מעשי אי שיוויון ואפליה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X