אחריות משפטית

סיכום שיעור 5

yifator

yifator

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

דין משמעתי למול הדין הפלילי

דין משמעתי הוא הליך פורמלי שבו נדונה עבירה משמעתית של אדם השייך לארגון מסוים. דין משמעתי דן בהפרת הנוהלים, התקנות, הכללים או החוקים הנהוגים/הקשורים באותו הארגון.

תוצאת ההליך השיפוטי היא בדרך כלל: זיכוי או ענישה.

הליך הדין המשמעתי מתקיים בניהולו של מי שהוסמך לכך על ידי  הארגון, ובדרך כלל יש לו גם סמכות ענישה או לחלופין סמכות להמליץ על ענישה.

עונשים מקובלים בדין משמעתי הם התראה, נזיפה, קנס, השעיה ופיטורים.

1-בית דין למשמעת לעובדי המדינה קיימים שני בתי דין למשמעת בנציבות שירות המדינה

2-בית דין משמעתי בצה”ל מתקיים בהתאם לחוק השיפוט הצבאי.

3-בית הדין למשמעת של משטרת ישראל- פועל מכוח חוק המשטרה, התשס”ו-2006 ותקנות המשטרה (סדרי דין בדיון משמעתי), התשע”ב-2012.

4-לשכת עורכי הדין בישראל מפעילה בתי דין משמעתיים מחוזיים אשר דנים בעבירות משמעת שבוצעו על ידי חברי הלשכה או מתמחים. בית הדין כפוף לכללי האתיקה של הלשכה ולחוקי מדינת ישראל ורשאי להטיל על נאשם שהורשע בעבירת משמעת את העונשים הבאים: אזהרה, נזיפה, קנס (עד סך של 25,000 ש”ח כנגד כל עבירה), השעיה מן הלשכה והוצאה מן הלשכה (כלומר, שלילת רישיון לעסוק בעריכת דין). על פסיקה של בית דין משמעתי מחוזי קיימת רשות ערעור לבית הדין המשמעתי הארצי, שעל פסיקתו ניתן לערעור בזכות לבית המשפט המחוזי בירושלים.

בית הדין למשמעת של נציבות שרות המדינה-תעודת זהות

בראש בית הדין מכהן אב בית הדין, המשמש כיושב ראש בהרכבי בית הדין ואחראי על ניהול בית הדין.

לפי צו לחלוקת אזורי שיפוט שפרסם שר המשפטים:

1- ביה”ד הזה דן בשני אזורי שיפוט באזור הצפוני בית הדין למשמעת בחיפה, השוכן בקרית הממשלה בחיפה, בפניו עומדים לדין נאשמים(עובדי המדינה) שמתגוררים בעיר נתניה או צפונית לה, ומי שהעבירות שלהם בוצעו באזורים אלה

2-בית הדין למשמעת  בירושלים, בפניו עומדים לדין נאשמים(עובדי המדינה) שמתגוררים דרומית לנתניה או שעבירותיהם בוצעו באזורים אלה

חברי בית הדין מתמנים על ידי שר המשפטים, בהתייעצות עם ראש הממשלה, לפרק זמן של חמש שנים וניתן להאריך את תקופת הכהונה.

בדיון משפטי יושב הרכב של שלושה, כאשר בראש ההרכב מכהנים אב בית הדין או ממלא מקומו או משפטן, הכשיר להתמנות לפחות לשופט שלום, על חבר בית הדין אין מרות זולת מרותו של הדין.

התביעה בנציבות מוגשת בעקבות חקירה שמקיימת יח’ החקירות של הנציבות ואשר מגישה כתב תובענה לבית הדין(שהוא למעשה הרשות השופטת), ואשר בעקבותיה נפתח ההליך המשפטי.

מי   יעמוד בפני בית הדין למשפט?

עובד המדינה, שלא מקיים את הוראות התקשי”ר ו/או את נוהלי ונוהגי מקום העבודה, מפרים את דיניה של מדינת ישראל או מתרשלים בקיומם או מתנהגים התנהגות שאינה הולמת את תפקידם, או פוגעת בתדמית שירות המדינה,או מתנהגים התנהגות שאינה הוגנת במילוי תפקידו, משיג את מינויו שלא כדין, או מורשע על ידי ערכאה אזרחית בעבירה שיש עימה קלון – או עובר עבירת משמעת, שבעטיה לפי התקשי”ר ניתן להעמידו לדין.

 

ההליך המשמעתי הרגיל של עובד המדינה שמואשם בעבירת משמעת באגף המשמעת של הנציבות

הליך משמעתי נגד עובד מדינה  יחל בחקירה משמעתית ע”י אגף חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה, או חוקרי המשרד הממשלתי  שהוסמכו לחקור עבירות משמעת.

אמנם מדובר בחקירה משמעתית, אך זו מתנהלת באופן כללי  בדומה מאוד לחקירה פלילית ובפתחה יוזהר עובד המדינה כי הוא חשוד בעבירות משמעת, כי אינו חייב לומר דבר אולם כל שייאמר יירשם ועלול לשמש ראיה נגדו וכי הימנעותו להשיב לשאלות עשויה לחזק את הראיות נגדו.

יש לעובד המדינה החשוד זכות ההיוועצות עם עורך דין.

בסיום החקירה המשמעתית, יועבר התיק לעיון אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, שם יוחלט האם להגיש כנגד עובד המדינה כתב תובענה לבית הדין למשמעת או לסגור את התיק או להעביר את הטיפול להליך פנים משרדי.

ככל שתחליט התביעה באגף המשמעת בנציבות שירות המדינה שלא לסגור את התיק נגד עובד המדינה ולא להעבירו לטיפול פנים משרדי, תוגש כנגד עובד המדינה תובענה לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה וייקבע דיון בקובלנה.

בהליך זה, רשאי עובד המדינה להיות מיוצג על ידי עורך דין מטעמו ואילו עורך דין מאגף המשמעת בנציבות שירות המדינה ישמש תובע בהליך.

סדרי הדין לפיהם יתנהל הדיון בבית הדין למשמעת קבועים בתקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין של בית הדין), התשכ”ג – 1963 וברובם המכריע דומים לסדרי הדין הנהוגים בבית משפט בהליך פלילי.

במסגרת הדיון בבית הדין למשמעת יידרש עובד המדינה להגיב לאישומים המיוחסים לו בתובענה

אם לא הודה עובד המדינה באישומים המיוחסים לו בתובענה, יישמעו בפני בית הדין למשמעת העדים הרלוונטיים.

עובד המדינה רשאי לחקור בחקירה שכנגד את עדי התביעה, רשאי לזמן עדים מטעמו וכן להעיד בעצמו. אם בחר להעיד, יעמוד עובד המדינה לחקירה נגדית ע”י התובע

בסופו של דבר יכריע בית הדין למשמעת בדינו של עובד המדינה ויפסוק באם לזכותו או להרשיעו בעבירות המשמעת שיוחסו לו בתובענה, כולן או מקצתן.

בתוך כך, רשאי בית הדין המשמעתי להרשיע את עובד המדינה גם בעבירה שהתגלתה מן העובדות שהוכחו בפניו במהלך הדיון, אף אם לא נזכרו מלכתחילה בתובענה-דבר שאיננו קיים במשפט הפלילי הרגיל!!

במקרה של הרשעה בדין, יישמעו בדרך כלל טיעונים לעונש, בסיומם יקבע בית הדין למשמעת את עונשו של עובד המדינה. במסגרת הטיעונים לעונש, מלבד התובע, רשאי גם נציג המשרד בו מועסק עובד המדינה להביע עמדתו בענינו של העובד שלו שעומד למול הנציבות בקובלנה

לאחר ניהול ההליך המשפטי, מחליט בית הדין אם קיים יסוד להרשיע את הנאשם, או לזכותו בדין, ובית הדין מפרסם את הכרעת דינו.

  אם  הורשע עובד המדינה בדינו, בעקבות ניהול משפטו, הודאתו בעבירות או על בסיסו של הסדר טיעון, בית הדין בגזר דינו מטיל עליו אחד או יותר מאמצעי המשמעת הבאים:

התראה;

נזיפה;

נזיפה חמורה;

הורדה בדרגה או הקפאתה, במידה ולתקופה שיקבע;

הפקעת משכורת בסכום שיקבע בית דין

העברה – למשרה אחרת או למקום עבודה אחר במשרדו, בהגבלת זמן או בלי הגבלה

פסילה  למילוי תפקידים מסוימים, במידה ולתקופה שיקבע בית הדין

פיטורים בתשלום פיצויי פיטורים, כולם או מקצתם, או ללא תשלום פיצויי פיטורים

פסילה למלא תפקיד לאחר פיטורים או פרישת העובד משירות המדינה בדרך אחרת, למילוי תפקידים מסוימים לצמיתות או לתקופה שיקבע;

פסילה משירות המדינה לאחר פיטורים לצמיתות או לתקופה שיקבע;

ההליכים בפני בית הדין הינם הליכים פומביים, אלא אם בית הדין הורה על סגירת דלתיים מטעמי ביטחון או מטעמי מוסר.

פסקי הדין , למעט אלה שביה”ד אסר לפרסמם מטעמים שבדין, מתפרסמים באתר האינטרנט של  נציבות שירות המדינה.

בשנת 2018 התקבלו על ידי נציב שירות המדינה 148 החלטות בדבר השעיית עובדים וכן 8 החלטות בדבר העברת עובדים מתפקידם.

בשנה זו הוגשו לבית הדין לעבודה 5 עתירות נגד החלטות שופט בית הדי למשמעת  של שירות המדינה על השעיה.

ערעורים על החלטת בית הדין למשמעת

בשנים האחרונות, בהתאם לתיקון מס’ 12 לחוק המשמעת, נדונים הערעורים בתחום המשמעת בבתי המשפט המחוזיים בירושלים או בחיפה, בהתאם למקום מושבו של בית  למשמעת שדן בתיק נושא הערעור. בקשות רשות הערעור מוגשות לבית המשפט העליון.

במהלך שנת 2018 הוגשו 9 ערעורים על פסקי דין של בית הדין למשמעת לעומת 13 ערעורים שהוגשו בשנת 201

 

אתיקה:

יושרה,הגינות,כנות, כבוד  לזולת,דיווח אמת ,אי הטעיה והולכת שולל ,שקיפות,אחריות,אמינות

 אלו ערכים שמתאימים לארגון אתי ומוסרי ללא קשר אם הוא ציבורי או עיסקי.

אתיקה

   האתיקה עוסקת ב:   מה ראוי לאדם לעשותו?    מהן המידות הטובות באדם?

   מהו הטוב והישר(על פי החברה)?    כיצד ניתן להצליח לנהוג על פי הטוב?

 האתיקה תעסוק בהתנהגות הטובה שיבחר האדם לעשותה במהלך חייו וברע שעליו להתרחק ממנו. כללי ההתנהגות הנכונה והראויה של אנשים שעוסקים באותו מקצוע(רופאים-מבקרים פנימיים-שופטים-רואי חשבון-עורכי דין)    למשל תרבות ארגונית שיוצרת אווירה המעודדת חשיפת האמת ושקיפות בארגון ופעולה רק בהתאם לכללי המקצועיות.  מנהלים שמאמינים בהתנהגות מוסרית של הארגון כלפי עובדיו ולקוחותיו שזה תנאי ראשוני עבורם למימוש מטרות הארגון והמשך העבודה בו. 

אתיקה מקצועית  כפי שעולה מתוך התקש”יר:

 – לבצע כל משימה באופן מדוקדק-מדוייק והכי מקצועי

  -נקבע על ידי בית המשפט שהמדינה נושאת בחובת זהירות כלפי עובדיה וגם כלפי  האזרחים שנפגעו מפעילות משרדי הממשלה  כולל כמובן מעבודה לא מקצועית או מיצירת מפגעים

מה מצופה מהעובד כאתיקה מקצועית?

להקפיד לשמור על רמת מוטיווציה גדולה

להפגין התנהגות של שיפור מתמיד

לימוד עצמי  והתפתחות מקצועית

תיחקור וירידה לפרטים במטרה לגילוי האמת

למידה וחדשנות

שקיפות וגילוי לב

שימוש מושכל(יעיל) במשאבים של החברה

לקיחת אחריות במקרה של טעות עם נזקים עקב אי מקצועיות או רשלנות

מהי אתיקה מקצועית?

המקצועיות מתבטאת גם בציות  לכללי  ונהלי החברה או העיסוק. להיות מקצועי זה גם לא לעשות מעשים לא אתיים כמו למשל להיעדר הרבה,לאחר,לבזבז משאבי החברה,להתרשל בבטיחות,להעביר מידע חלקי או שקרי לא להיות במצב של ניגוד ענינים ואינטרסים ועוד.. מהצד השני,התנהגות אתית תהא לתת את כל המרץ והיכולות שלך וזמנך לחברה באף פעילות שלך. לא להיות במצב של ניגוד ענינים  עקב היכרות קרובה של בעל עסק  חדש עם עובד הרשות לכיבוי והצלה שאמור לטפל בכל הניירת והטפסים שמגיש בעל העסק כדי לקבל אישור.-במקרה של הכרות שכזו יש חובה להפעיל מידית הליך של גילוי נאות . השירות חייב להיות אחיד מבחינת איכותו וזמני הטיפול ולא לקצר תהליכים בגלל היכרות אישית  עם האזרח הלקוח.

 

אתיק בשירות הציבורי

בהיותם נאמני הציבור , חובה על עובדי המדינה:  – 1להקפיד הקפדה יתרה שלא לעשות שימוש לרעה בכוחם וסמכויותיהם הרבות.

2 -להפעיל סמכויותיהם על- פי אמות מידה שוויוניות כלפי כל הציבור, עם רמת שקיפות גבוהה

3 -להקפיד על “עיקרון החוקיות” בפעולותיהם וכללי מינהל תקין .

4 -להימנע מפגיעה בטוהר המידות ומלהציב עצמם במצב של ניגוד עניינים בעת טיפולם בלקוח,שהחלטתם תהא סבירה ולא נגועה בניגודי ענינים

5 –להימנע מכל התנהגות אשר עלולה לפגוע במעמדו ובתדמיתו של שירות המדינה

אתיקה של עובד המדינה כלפי מדינתו

1-עובד המדינה חייב לשמור אמונים למדינת ישראל  למלא ביושר ובאמונה  כל חובה המוטלת עליו כעובד המדינה.

2-עובד המדינה חייב לפעול בנאמנות כלפי החלטות הממשלה ללא קשר עם השקפותיו

3-עובד המדינה ינהג בדרך ההולמת את מעמדו , וחובותיו כעובד המדינה .

4-עובד המדינה יימנע ממעשים אשר יש בהם עלבון למדינת ישראל ,סמליה ומוסדותיה

5-עובד המדינה לא יעסוק בפעילות פוליטית או מפלגתית , אלא בהתאם לתקשי”ר

 

   אתיקה של עובד המדינה כלפי תפקידו ולקוחותיו

1-עובד המדינה חייב למלא בנאמנות תפקידים המוטלים עליו על ידי מי שהוסמך לכך כדין וכן לקיים כל נוהל מחייב כגון : התקשי”ר הודעות נש”מ וכדומה

   2-על העובדים לשמור על כללי ההיררכיה בשירות למשל-להעביר מיכתב ללקוח רק דרך המנהל הישיר

   3-עובד המדינה לא יעסוק בעבודה פרטית אלא בהיתר  מראש                         

   4-על עובד המדינה לשמור על כושרו המקצועי בהתאם לדרוש למילוי תפקידיו. 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X