אחריות משפטית

סיכום שיעור 3

MIRIADAR

MIRIADAR

פרטי הסיכום

קורס: אחריות משפטית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

קביעת יחסי עובד-מעסיק היא קביעה משפטית, שנבחנת על פי מבחנים שנקבעו בפסיקת בית הדין לעבודה. לעתים עובדים מועסקים כקבלנים עצמאים למרות שלמעשה הם שכירים לכל דבר. העסקה באופן זה, על פי רוב, נובעת מדרישה של מעסיק המעוניין לחסוך את עלויות הזכויות הסוציאליות שיש לשלם לעובד (כמו חופשה, הבראה ופיצויי פיטורים). הפסיקה קבעה כי העובדה שההסכם בין הצדדים מכנה את העובד “שכיר” או “עצמאי” אינה מכרעת. היחסים בין הצדדים נקבעים על פי מבחן מהותי ולא צורני. לאור האמור לעיל, גם אם בחוזה העבודה הסכים המועסק להגדרתו כקבלן עצמאי ולתשלום באמצעות חשבוניות מס, אין בכך לסתור קיומם של יחסי עובד-מעסיק, כאשר אלה מתקיימים לפי אמות המידה המהותיות שנקבעו בפסיקה. עובד, אשר על פי הסכם העבודה הוגדר כקבלן עצמאי, רשאי לתבוע הכרה בדיעבד ביחסי עובד-מעביד, ובמידה ותביעתו תתקבל בהתאם למבחנים הקיימים, הוא יהיה זכאי לכל הזכויות הנגזרות מיחסי עבודה.
במקרים שבהם נקבע בדיעבד כי התקיימו יחסי עובד -מעסיק בין הצדדים, המעסיק רשאי לקזז את הסכומים העודפים ששילם לעובד כ”קבלן עצמאי” מתוך הסכומים שעליו לשלם לו בדיעבד כשכיר. למידע נוסף.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X