גישור

סיכום שיעור 8

svetlana

svetlana

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

חקיקה ואתיקה של גישור:

בתחילה בארץ היו מרכזי גישור קהילתיים ואחר כך זה נכנס גם לחקיקה.

חקיקה:

חוק בתי המשפט תחילה התייחס לפשרה ולבוררות:

סעיף 79א- מתייחס לפשרה. בית המשפט רשאי בהסכמת הצדדים לפסוק בדרך של פשרה. זה לא גורע מסמכות בית המשפט להציע הסדר פשרה או לתת תוקף של פסק דין להסדר פשרה בין הצדדים.

סעיף 79ב- מתייחס לבוררות. בית המשפט רשאי בהסכמת הצדדים להעביר לבוררות ורשאי להגדיר תנאי בוררות.

בעלי הדין באישור בית המשפט ימנו בורר ואם לא הגיעו להסכמה, רשאי בית המשפט למנות בורר מתוך רשימה שהגישו לו צדדים והוראות חוק הבוררות יחולו על הבוררות.

בשנת 2001 הוכנס לחוק בתי המשפט תיקון שהתייחס להליך הגישור- סעיף 79ג.

לפי החוק, הליך הגישור הינו הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין כדי להביא אותם להסכמה ליישוב סכסוכים מבלי שיש לו סמכות להכריע בו.

הסדר גישור- הינו הסכם בין בעלי הדין על יישוב סכסוך שביניהם הושג בסיומו של הגישור. נדרש להגישו לאישור בית המשפט לצורך קבלת תוקף פסק דין.

בית המשפט רשאי להעביר בהסכמת הצדדים תובענה לגישור. בהליך גישור רשאי המגשר להיפגש עם בעלי הדין ביחד ולחוד ועם כל מי שקשור לסכסוך ורשאי להיפגש עם בעל דין בהסכמתו בלי עורך דין.

דברים שנמסרו בהליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך בבית המשפט. הועבר הענין לגישור- יעכב בית המשפט את ההליכים שלפניו לתקופה שיקבע ורשאי הוא להאריך את התקופה בהסכמת בעלי הדין. לא הגיעו הצדדים להסדר- יחודשו ההליכים בבית המשפט. על פי בקשה של מגשר או בעלי הדין ניתן לחדש את הגישור בכל עת.

ניתן לבקש ולקבל תוקף פסק דין להסדר גישור אף אם לא הוגשה תובענה באותו הסכסוך.

אתיקה של גישור

להלן כללי הקוד האתי של גישור:

  • חופש בחירה- גישור על בסיס עקרון חופש בחירה של הצדדים וללא כפייה
  • אי משוא פנים-מגשר ימלא תפקידו ללא העדפת צד אחד על פני אחר.
  • ניגוד עניינים- המגשר ימנע מניגוד עניינים או מראית עין לניגוד עניינים או יפעל לנטרלם.
  • כשירות המגשר- המגשר נדרש להיות בעל המיומנויות הנדרשות לקיום הגישור.
  • סודיות- ישמור על סודיות המידע.
  • חריצות וזהירות- ימלא תפקידו מתוך זמינות והקדשת תשומת הלב הנדרשת לקיום ההליך.
  • שמירה על כבוד האדם-המגשר ישמור על כבוד האדם במגעיו עם המשתתפים וגורמים אחרים
  • יושר- המגשר ינהג ביושר במגעיו עם משתתפים ומגשרים אחרים
  • יושרה מקצועית-מחויבות למהות הגישור ולתפקיד המגשר
  • שמירה על מעמדם של המקצוע ושל מרכז הגישור ועל אמון הציבור בהם.

צפייה בסרט השליחות של גיא רולניק- מתוך תוכנית מגש הכסף ודיון בנוגע לסרט.

מילות סיכום הקורס.

צפיה בחלק מהסרט לגבי ירון זליכה- מתוך תוכנית מגש הכסף.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X