גישור

סיכום שיעור 13

שלמה כובשי

שלמה כובשי

כלכלן במועצה אזורית שומרון

פרטי הסיכום

קורס: גישור

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

הערכת אופציות וגיבוש פתרון

 • המטרה: גיבוש פיתרון מוסכם
 1. הערכה ביקורתית
 2. קביעת קריטריונים
 3. פסילת אפשרויות:
 • לא חוקיות, לא אתיות
 • לא מציאותיות
 • אין הצדדים מסוגלים לעמוד בהן
 1. ניתוח והערכת פתרונות:
 • מענה לאינטרסים
 • בחינה מול אלטרנטיבות
 • התאמה/הרחבה/שכלול של אופציות
 • שיקוף ההסכמות המתגבשות
 1. יצירת פיתרון אחד כולל

 

סוגי הסכמים בגישור

 • הסכם מלא וסופי כולל את כל הנושאים הקשורים לסכסוך שנדון

בהליך הגישור ומביא ליישובם המוחלט והסופי.

 • הסכם חלקי – מכיל רק חלק מהנושאים שנדונו ומגדיר את

ההסכמות הסופיות לגביהם. לגבי הנושאים האחרים, שטרם גובשו

 • הסכמות לגביהם, ניתן להגדיר את אופן המשך הטיפול.
 • הסכם ביניים ההסכם חל עד לנקודת זמן מסוימת ומגדיר את התפקידים שעל כל אחד למלא בתקופת הביניים.

בנית נוסח ההסכם

 • כתוב בשפת חמשת הממים:

מובנת– ברורה לצדדים / שפת הצדדים.

מציאותית– ניתנת לקיום ע”י הצדדים.

מדויקת– אין מספר אפשרויות לפירוש.

מפורטת– מכילה את מירב הוראות המשנה.

מאוזנת- התייחסות מאוזנת לשני הצדדים

נקודות להתייחסות בהסכם

 • כל הסוגיות שנידונו מקבלות ביטוי בהסכם.
 • ההסכם אינו כולל התייחסות היסטורית ואינו כולל אשמה ואחריות.
 • מורכבות ההסכם, הוראותיו ושפתו תואמים את המקרה ואת המגושרים.
 • ההסכם כולל:
 • א.  אילו פעולות על כל אחד מהצדדים לבצע.
 • ב.  לוח זמנים לביצוען.
 • ג.  הנחיות לביצועה של כל פעולה.
 • ד.  קריטריונים על פיהם תימדד הצלחת ביצוע אותן פעולות.
 • ה.  מה מקור המימון של כל פעולה.
 • ו.  סנקציות על אי ביצוע.
 • ז.  כיצד ייפתרו סכסוכים עתידיים .

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X