הכנה למבחן עובד מעבדה בכיר- המטולוגיה

סיכום שיעור 1

Riki

Riki

פרטי הסיכום

קורס: הכנה למבחן עובד מעבדה בכיר- המטולוגיה

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

שם: רבקה בן חמו

מס’ זהות: 026549436

שם הקורס: עובד מעבדה בכיר בהמטולוגיה

מס’ הקורס:

בטיחות לעובדי מעבדה רפואית בכיר:

שם המרצה: אילן גרודסקי- בטיחות וגהות לעובדי מעבדה בכירים.

בטיחות במעבדות: כמה טיפים.

בחינה בע”פ, בפני וועדת מומחים, בישיבה, לשים לב לשפת הגוף.

לענות רק על מה שנשאלת, אם השאלה אינה ברורה, מבקשים הבהרה.

מה מסוכן בעבודה שלנו במעבדה רפואית?

גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות. המעביד צריך לדאוג לספק לעובדים , בהתאם לצורך, ציוד מגן אישי המיועד למעבדה כימית לרבות משקפי מגן מתאימים , כפפות וחלוק ארוך המכסה את הברכיים ובעל שרוולים ארוכים.

יוודא שהעובדים בגורמים מסוכנים ביולוגיים משתמשים בכפפות לשימוש חד פעמי מתאימות, טובות ויעילות.

בנוסף יחול על עובד מעבדה ביולוגית חובות אלה.

ירכיב משקפי מגן או מגני פנים מתאימים בזמן העבודה, במקרה של חשש לחשיפה לאוירוסולים מזוהמים, גם מסכת פנים מתאימה בעלת מסנן המגן מפני חלקיקים.

משקפי מגן חובה, כפפות חובה, הכניסה עם חלוק מעבדה בלבד, נעלי מגן חובה.

מהם דרכי חשיפה והדבקה?

עור, עיניים, נשימה.

משקפי מגן חובה, כפפות חובה, הכניסה עם חלוק מעבדה בלבד, נעלי מגן חובה.

יוודא שבמהלך העבודה עם גורם ביולוגי מקבוצת סיכון 2 עד 4 דלתות המעבדה סגורות ועליהן שלט אזהרה.

“זהירות! סיכון ביולוגי- הכניסה באישור בלבד”.

צריך לקבוע חדרים מיוחדים לאכילה ושתיה, לעישון ולמנוחת עובדים.

לא יאכל עובד, לא ישתה ולא יעשן במעבדה אלא בחדרים מיוחדים שהתקין לעניין זה המעביד, ולאחר שהסיר את בגדי העבודה ורחץ ידים במים ובסבון.

עובד מעבדה יסיר בתום יום עבודה את בגדי העבודה וישאירם במלתחות המיועדות להם במפעל.

עובד ישתמש בציוד מגן אישי שסיפק לו מחזיק מעבדה וישמור עליו נקי ובמצב תקין.

מניעת זיהומים?

מחזיק מעבדה ינקוט במעבדה אמצעי בטיחות וגיהות אלה:

ישמור שרמת הצפיפות בכל החדרים ואולמות עבודה לא תעלה על קבוע בסימן ב’ לפרק ב’ בפקודה, לא יעבוד עובד בודד במעבדה, בזמן שמתבצעת בה עבודה עם גורמים מסוכנים.

ידריך ויתרגל את עובדי המעבדה בהפעלת אמצעי כיבוי אש ובטיפול באירוע חירום אחת לחצי שנה, וינהל רישום של העובדים ומועדי ההדרכה והתרגול.

התנהגות במצבי חירום:

פינוי מבניין- שריפה דליפת חומרים מסוכנים.

חפץ /רכב חשוד

רעידת אדמה

מתקפת טילים/ מלחמה.

מנהל המעבדה ידווח בכתב למפקד עבודה אזורי בכל מקרה של תאונת נתזים ושפכים, וזיהום כללי שיש עמו חשיפה לגורם ביולוגי מידבק.

יתקין ערכת ניטרול או ספיגה מיוחדת לטיפול בשפך של גורמים כימיים מסוכנים עם יכולת ספיחה של 5 ליטרים לפחות.

נוהל שפך,?

מחזיק מעבדה ידאג, בשיתוף עם ממונה על הבטיחות, נציגות העובדים וועדת הבטיחות במקום העבודה, אם ישנם, לארגן הדרכה מתאימה לכל העובדים, בזמן הקבלה לעבודה וכן אחת לשנה לפחות,לגבי סיכוני הבטיחות , הגיהות והבריאות הנובעים מעבודה בגורמים מסוכנים, ולגבי שיטות למניעת סיכונים אלה, המעביד יוודא שהעובד הבין את החומר שהודרך בו וכן יוודאו המעביד וועדת הבטיחות שהעובד מבצע את כל ההוראות והנהלים שנקבעו לגבי העבודה בגורמים מסוכנים.

מחזיק מעבדה יחזיק ברשותו, לגבי כל גורם מסוכן כימי, גיליון בטיחות (SDS ) כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיווי וסימון של אריזות). העתק מהגיליון יוחזק במקום נגיש לידם של העובדים במקום העבודה, ועותק ממנו יימסר להם, לפי בקשתם.

אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מכל חובה לפי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים).

גיליון בטיחות SDS

תעודת זהות של החומר, 16 סעיפים בינלאומיים.

חובתו של הספק למסור עותק מעודכן

במקום העבודה יש להחזיק את הגיליונות בהישג ידם של העובדים.

לאיזה שימושים נוספים מיועד גיליון הבטיחות?

רמת סיכון שיטת סימול מקובלת בה נמדדת רמת סיכון בסקאלה של 0(לא מסוכן) עד 4 (מסוכן מאוד) . 0-אין סיכון. 1-סיכון נמוך. 2-סיכון בינוני. 3-סיכון גבוה. 4 סיכון גבוה מאוד. שלטי אזהרה ברורים על ארון שבו מאוחסנים הגורמים הכימיים המסוכנים, המורים על סוג הסיכון לרבות “רעיל” , “מחמצן”, “מאכל”, “גורם לכוויות”, “דליק”, “מתלקח”, “פציץ”.

עזרה ראשונה.

ארגז/ תיק עזרה ראשונה לכל 150 עובדים.

ערכת החייאה 25 עובדים ויותר. (דיפיברילטור)

ערכת חילוץ ומילוט 50 עובדים ויותר.

מה היא בעירה?

חום חמצן חום בעירה.

בעירה היא תרכובת כימית של חומר דלק עם חמצן בתנאי חום.

זהירות דליקה?

דליקה קטנה יש לכבות מיד בעזרת מטף.

לא הצליח להזעיק כבאית.

כבה/י מפסק זרם ראשי

סייעי בכיבוי.

דווח והשתתפות בתחקיר.

שפך במעבדה רפואית

למנוע שפך של חומר מסוכן, אירועים בלתי צפויים אשר יכולים להתרחש במעבדה.

חקירת הדבקויות

תוכנית שפך

הערכת סיכונים

ערכה לטיפול בשפך ביולוגי או כימי

ציוד מגן

דווח

תוכנית תגובה לשפך

הנחיות כלליות.

תהליך ניקיון תהליך ניקוי.

תוכנית תגובה לשפך

סדר פעולות שיש לנקוט טלפונים של גורמי מפתח

במעבדה תהיה ערכה לטיפול באירוע שפך ביולוגי.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X