המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

סיכום שיעור 2

meirav

meirav

פרטי הסיכום

קורס: המעבדה הרפואית לעובדים בכירים

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

ניהול איכות במעבדה כולל תיעוד, כוח אדם , ציוד וחומרים, נהלים והנחיות, בקרות איכות פנימית וחיצונית, יומני עבודה, דיווח ארועים חריגים, תקנים של הרשויות השונות.

הוראות עבודה – SOP: מבוא, מטרה, מסמכים ישימים, הגדרות, שיטה (תיאור מדוייק של שלבי ביצוע), מכשור  וציוד, נספחים, חריגות, תפוצה ותוקף.

מדיניות איכות: הצהרות כוונות של ההנהלה הבכירה לעבוד ע”פ נהלי איכות.

מדריך האיכות: נהלי אב בכפוף לדרישות תקן, תהליכים מרכזיים וחוקי הארגון.

בקרשת רשומות: שלם, אמין, רציף, מוגן, בר אחזור, תרשומת אישית מוגדרת ומוגבלת.

הגדרות והסמכה של עובד ע”י גורם ותיק, תיעוד של ההכשרה והרשאה ע”פ תאריכים.תיעוד של ההכשרב והרשאה ע”פ תאריכים.

הנהלים צריכים להיות ברורים, חד ערכיים, מדוייקים וברורים. תיעוד גרסאות בנוהל, מספור, תוקף, אבטחת מידע, סודיות מטופל, בטיחות עובד,הכשרה והדרכות.

סקר הנהלה: הנהלה בכירה תערוך סקר תקופתי של מערכת ניהול האיכות של הארגון במרווחי זמן מתוכננים כדי להבטייח התאמה ואפקטיביות מתמשכת. התוצאות יכללו את היעדים מטרות ותוכנית עבודה.

נהלים פרה אנליטים (זיהוי, קליטה, הפרדה, איכות הדגימה, פסילה וכדומה), פוסט אנליטי – שיגור תוצאה, אימות ואישור.

LOD- limit of detection

LOQ-limit of quantificition

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X