העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 11

Araygoro

Araygoro

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

1/04/2021

שיעור מס 11

בקרה – מעקב שיטתי אחר תהליכי הביצוע ותוצאות הפעילות על ידי השוואתם לתקנים שנקבעו ע”י הארגון או לערכים נורמטיביים מקובלים.
ביקורת – ביצוע סקירה, ניתוח והצבעה על ליקויים המתבצעת לאחר סיום הפעילות.
בקרה היא תמיד בהשוואה ל…(תקנים נורמות תכנון)

מטרות הבקרה:
1. לאסוף מידע על תקלות כדי לתקנן מיידית
2. להשוות בין תכנון לביצוע
3. העלאת איכות המוצרים/ השירותים (איתור תקלות ותיקונן)
4. ניצול יעיל של משאבים (הבקרה מספקת מידע הנותן תמונה מקיפה על אופן ניצול המשאבים)
5. מעקב אחר עובדים ומזומנים (מידע על עובדים חסרים וקצב ניצול התקציב. מאפשר לאתר חריגות מהתקציב ולעקוב אחר התשלומים השונים או לאתר תת ניצול של התקציב – ע”י מערכת הבקרה של הנהלת החשבונות)

תקנים פנים ארגוניים ובינלאומיים:
בקרה נעשית ע”י השוואה בין הביצוע לבין תקנים (קריטריונים).
תקן – מפרט דרישות טכניות החלות על מוצר/ שירות /תהליך (לפי מכון התקנים) או שיטה מקובלת או מחייבת ליישום בתחום מסויים.

סוגי תקנים:
1. תקנים הנקבעים ע”י רשויות מוסמכות:
1. תקן בינלאומי – תקן ISO 2000 – נקבע ע”י הארגון העולמי לתקינה והוא מיושם בארצות שונות.
2. תקנים ישראליים – נקבעים בתחומים שונים ע”י המשרדים הממשלתיים האחראיים להם, שגם אוכפים אותם. למשל משרד הבריאות קובע את כמות החיידקים המותרים במזון ועורך בדיקות ומשמיד מזון שלא עומד בתקן. יש גם תקנים רשמיים שנקבעים ע”י מכון התקנים הישראלי – לא חובה אך ניתן תו תקן למוצרים וזה משמש ערובה לאיכותם.

2. תקנים פנים ארגוניים: נקבעים ע”י מתכנן המוצר, לפי סטנדרטים שנקבעו ע”י הארגון או ע”י ארגון אחר והארגון אימץ אותם.

יתרונות וחסרונות של הבקרה:
יתרונות –
* קבלת מידע עדכני ואיתור סטיות וחריגות מהתכנית בכל שלב
* ניתן להיעזר במכשור כך שהעובד לא ירגיש מאויים
* קבלת תמונה ברורה על הישגי העובד וביצועיו
* מעודד שיפור מתמיד בתהליכי עבודה

חסרונות-
* בקרה ע”י מבקרי איכות כרוכה בהשקעה משמעותית ומגדיל הוצאות הארגון.
* בקרה ע”י גורמים מתמחים (מבקרי פנים או חוץ) גוררת פרק זמן ארוך מאיתור התקלה ועד תיקונה מה שעלול לגרום לנזק מצטבר.

מהו מבדק פנימי בארגונים, חברות ומפעילים לפי תקני איזו?
קיים נוהל המתעד ומגדיר את תהליך המבדק הפנימי, הכולל: אחריות, תכנון, עריכה, דווח ותחזוקת רשומות.
תכנית המבדק כוללת, את מחלקות הארגון, האתרים, תהליכים, פעילויות, סעיפי התקן.
תכנון מבדקים נקבע על בסיס מצב, חשיבות התחומים הנבדקים ותוצאות מבדקים קודמים.
התוכנית מכסה את: תוכנית איכות למוצר או שירות, דרישות התקן, התהליכים והיחידות בארגון, ודרישות מערכת ניהול האיכות, כפי שקבע הארגון.
מבוצע מעקב על הביצוע, לפי תכנון המבדקים המוגדר.
עורכי המבדקים נבחרים כך, שהמבדק מבוצע באופן אובייקטיבי, ואין העובדים בודקים את עבודתם הם.
המבדקים נערכים במרווחי זמן מתוכננים, המתאימים לאופי הארגון, באופן המבטיח תואמות ואפקטיביות מערכת האיכות.

הבטחת איכות :  Quality Assurance (  Q.A) כוללת את כל הפעילויות, שיטות ואמצעים להבטחת איכות המוצרים/שירותים המסופקים ע”י החברה ללקוחות. הבטחת איכות הינה למעשה ה”שומר בשער” המסייע לייצר מוצרים/שירותים לפי אמות המידע ורמת האיכות שנקבעו בחברה ואמורה למזער זליגת מוצרים שאינם עומדים באיכות הנדרשת, ללקוחות.

על המבקר הפנימי המבצע ביקורת על נושא רגיש זה, לבחון את הנושאים הבאים:
1. כפיפות ארגונית. למי כפוף מנהל הבטחת האיכות ? למנהל התפעול ?, למנהל המפעל ? או למנכ”ל. בדומה למבקר הפנימי רצוי שמעמדו במבנה הארגוני בחברה יהיה כמה שקרוב יותר למנכ”ל.
2. תיאור מחלקת הבטחת איכות:

• מצבת עובדים.
• השכלה והשתלמויות של העובדים הנ”ל.
• האם משתמשים בתוכנות ייעודיות לנושא?
• שגרת עבודה: מבדקים פנימיים, ביקורות יזומות ועוד.
3 נהלים:

• סקירה וקבלת הנהלים הקיימים בחברה בנושא.
• בדיקת יישום הוראות הנהלים בשטח.
• מידת עדכניות הנהלים.
• האם הנהלים מכסים את כל תחומי הפעילות החשובים בנושאי איכות.

4 תחומי פעילות שיש לבדוק

• ביקורת איכות קליטה. האם משתמשים במיקור חוץ לצורך ביצוע ביקורת  איכות במקור אצל הספקים (בארץ ובחו”ל) לפני משלוח הטובין לחברה.
ביקורות בתהליך הייצור.
• ביקורת סופית.
בכל אחת מהפעילויות הנ”ל יש לבדוק את שיטות העבודה, האם קיים תיעוד לביקורות, האם מתבצע ניתוח הליקויים להפקת לקחים ושיפור התוצאות.
5. ביצוע והשתתפות במבדקים.
• האם בוצעו מבדקים ע”י גופים חיצוניים: המכון לפריון העבודה, הסמכות מקצועיות של גורמים חיצוניים.
• לבחון את ממצאי הבדיקות ולבדוק אם הליקויים שנתגלו, טופלו.
• האם מבוצעים מבדקים פנימיים ע”י הבטחת איכות. אם כן לבדוק מדגם מבדקים, לבחון את הליקויים שנמצאו ולבדוק מעקב ובקרה אחר פעולות מתקנות.

6. הסמכת ספקים/ציונים לספקים
• האם מתבצעת הסמכת ספקים. אם כן לבדוק התהליך ותחזוקת איכות הספקים הנ”ל.
• האם קיימת מערכת הערכת ספקים (ציוני ספק). אם כן לבדוק נתונים בייחוד מה קורה עם ספקים שירדו מתחת לציון הסף התחתון (איסור עבודה עם הספקים הנ”ל).

7. תלונות לקוחות .
• בדיקת טיפול אבטחת איכות בתלונות.
• הצגת נתונים כמותיים וסיבות.
• מעורבות בתהליך החזרת מוצרים מלקוחות.

8. אישור שינויים הנדסיים
• בדיקת מעורבות הבטחת איכות בביצוע: שינויים הנדסיים במוצר, שינויי פורמולות, עדכוני שרטוטים, הוראות בחינה ועוד.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X