העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 3

Avichai

Avichai

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

 • מדגם/ מדגם מייצג הוא קבוצה של פרטים אשר נועדו לשמש כמודל לאוכלוסיה מסויימת. הפרטים במדגם עשויים להיות בני אדם מאוכלוסייה אנושית, בעלי חיים בלהקה או עצמים דוממים.
 • סקר הינו מחקר הנערך על אוכלוסיית מדגם. מידת הדיוק של הסקר גדלה ככל שבחירת המדגם (“דגימה”) נעשית באופן התואם יותר את המלצות הסטטיסטיקאים, ככל שמידת ההתאמה טובה יותר כך המסקנות שניתן להסיק מהסקר הן מדויקות יותר וסבירות יותר לחול על האוכלוסייה הרחבה שאותה מייצג המדגם.
 • בסטטיסטיקה נהוג להסיק מסקנות אודות אוכלוסייה מסוימת על סמך מדגם.
 • לעיתים נדירות מתבצע מחקר בקרב כל האוכלוסייה הנבדקת, משום שקשה מאוד עד בלתי אפשרי להגיע לכל הפרטים באוכלוסייה שהמחקר רלוונטי להם (הן בהיבט פיזי והן מבחינת ההסכמה להשתתפות במחקר) אלא אם מדובר שהאוכלוסייה שלהם היא מצומצמת מאוד.
 • מחקרים שנערכים על כלל האוכלוסייה נעשים במסגרת מפקד אוכלוסין, לדוגמא מפקד אוכלוסין ודיור שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי עשור וזאת בשל העלויות היקרות העוסקות במפקד אוכלוסין.
 • מדגם מייצג הוא גודל המדגם המינימלי, בדגימה הסתברותית אשר מאפשר דיוק משמעותי בהסקת המידע הסטטיסטי. כאשר גודל זה מושפע מגודל האוכלוסייה כולה והן מהשונות שיש באוכלוסייה לגבי התכונה הנחקרת.
 • שונות הוא מדד המאפשר להציג את פיזור הערכים באוכלוסייה נתונה ביחס לתוחלת שלה, כאשר ערך גבוה מעיד על פיזור רחב של המשתנים ואילו ערך נמוך מעיד על פיזור צר של המשתנים.
 • תוחלת הוא ממוצע ערכים שאותם צפוי המשתנה לקבל. הוא משוקלל לפי ההסתברויות לקבל ערכים שונים.
 • גודל המדגם משפיע מחד על עלות וזמן עריכת המחקר, אך גם על העוצמה הסטטיסטית של המחקר ועל יכולתו לייצג את כלל תת-האוכלוסיות שבאוכלוסייה הנחקרת. גודל המדגם הנדרש מושפע בעיקר מגודל של פרמטר לא ידוע של התפלגות הנדרש לתוצאות הסקר, מגודל האוכלוסייה כולה ומהשונות שיש באוכלוסייה לגבי התכונה הנחקרת.
 • קיימים שני סוגי מדגמים:
  • מדגם הסתברותי
  • מדגם לא הסתברותי
 • לכל פרט באוכלוסייה חייב להיות סיכוי להיכלל במדגם ועל הסיכוי הזה להיות ידוע. סיכוי דגימה ידוע מחייב מסגרת דגימה – רשימה הכוללת את כל הפרטים באוכלוסייה.
 • כוח השכנוע של מחקרים, שנעשים בעזרת מדגמים לא הסתברותיים הוא נמוך יותר מאשר במדגמים הסתברותיים.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X