העשרה מקצועית טכנולוגית

סיכום שיעור 8

Armond

Armond

פרטי הסיכום

קורס: העשרה מקצועית טכנולוגית

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

הלשכה המרכית לסטטיסטיקה אחראית לאיסוף, עיבוד ופרסום מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בישראל.
מידע זה משמש משרדי ממשלה לקביעת מדיניות וכן לתכנון מגמות שונות במגוון תחומים.
העקרונות המנחים את פעילות הלשכה הם: עצמאות, אמינות ושמירה קפדנית על סודיות נתוני הפרט.
כללים לה מבוססים על ההבנה שתפקידה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאסוף, לעבד ולפרסם מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, החברה, הכלכלה ועל התחומים אחרים בישראל. וכי הלשכה פועלת מכוח פקודת הסטטיסטיקה, הלשכה מנהלת את פעילותה בצורה מדעית, הגונה ושקופה. ומונחית על ידי העיקרון של העמדת התוצאות של הפעולות הסטטיסטיות שלה לרשות הציבור. הכללים קובעים נורמות בסיסיות שלפיהן פועלת הלשכה בעבודתה המקצועית, תוך ציון חובות ונורמות התנהגות מכוח הדין. מטרתם העיקרית היא לתאר את היחסים הראויים בין הלשכה לבין אלה שאיתם היא נמצאת בקשר במהלך ביצוע מחקר, סקר, מפקד או עבודה סטטיסטית אחרת ובהפצת תוצאותיהם.

חובות כלליות-
רמה מקצועית: הלשכה תשמור על רמה מקצועית נאותה ותבצע את עבודתה ביושר וללא משוא פנים,
תוך הישענות על עקרונות מדעיים.
אמון הציבור: הלשכה תהיה מודעת לכך שהיא תלויה באמון הציבור וכי עבודתה עלולה לפגוע בצנעת
הפרט. על כן תפעל על מנת לקיים ולקדם את אמון הציבור במקצוע.
תרומת הסטטיסטיקה: הלשכה תשאף להביא לתודעת הציבור הרחב את תרומתה של הפעולה
הסטטיסטית וממצאיה.
ציטוט מקורות מידע: הלשכה תדווח באופן מלא ומדויק על כל פעולה סטטיסטית קודמת אשר שימשה
אותה בעבודתה, ובכלל זה מקורות מידע, נתונים, מושגים ושיטות.

חובות כלפי החברה-
הטייה והטעיה:
א. הלשכה לא תשתמש ולא תסייע לשימוש בשיטות שיש בהן כדי להביא לתוצאות
מטעות או מסולפות או להטיה של ממצאים על ידי הבלטתם או הבלעתם.
ב. הלשכה לא תמסור מידע מוטה ו/או מטעה אודות פעולה סטטיסטית.
ג. הלשכה תפעל נגד מתן פירוש מוטה ו/או מטעה של ממצאיה על ידי כל גורם אחר.
פרסום ממצאים: הלשכה תביא את ממצאיה לידיעת הציבור בצורה מקיפה ומהימנה.

מידע לציבור: מסירת ממצאים סטטיסטיים לציבור תלווה בהסברים הדרושים כדי לאפשר לציבור להעריך נכון את מהימנותם. במחקר דגימה תפרט הלשכה את האוכלוסייה, שיטת הדגימה, גודל המדגם, שיעור אי-ההשבה, צורת
הריאיון וכל דבר אחר אשר יכול להשפיע על מהימנות הממצאים. כמו כן תביא הלשכה לידיעת הציבור האם
מדובר בממצאים ישירים, בפירוש של ממצאים או בתחזיות המבוססות עליהם.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X