וולידציות וכיולים

סיכום שיעור 5

שניר יהודה

שניר יהודה

תודה רבה

פרטי הסיכום

קורס: וולידציות וכיולים

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

)Metrology (-היא מדע המידות .מדע המידות והמשקלות כולל יחידות מדידה ותקניהן ,מכשירי מדידה ותחומי היישום שלהם וכל הסוגיות התיאורטית והמעשיותהנוגעות למדידה 

–;micronרמת מיקרוסקופ אלקטרוני –;nanometerמדידה מולקולארית -Angstrom 

מה עלול לקרות אם אנחנו נמדוד לא נכון? 

.1מתקבלות החלטות מוטעות.2איבוד אמון ומוניטין שלילי בין לקוחותינו.3הפסד כספי 

מתארים כמויות של חומר באמצעות נפח או באמצעות משקל.כדי לציין כמויות של חומר אנו זקוקים לכלי מדידה .וליחידת מדידה המקובלת. 

 

בתמיסותכמויות של חומריםיחידות מדידההתמיסההיא תערובת של חומר מומס בתוך חומר ממס .ריכוז תמיסההיחס בין כמות המומס לכמות התמיסה או כמות החומר הפעיל הנמצא בתוך הנוזל או חוזק של התמיסה.כמות החומר בגרמים ב-100מ”ל תמיסהw/v-יחידות ריכוזיש מספר אפשרויות לבטא ריכוז תמיסה:1.ריכוז משקלי/יחס משקלי ,יבוטא ב) %w/w.(2.ריכוז משקלי/יחס נפחי ,יבוטא ב %w/v).(3.ריכוז נפחי/יחס נפחי ,יבוטא ב %v/v)..(4.יחס של משקל ביחידת נפח ,יבוטא ב-מ”ג/מ”ל. 

הכל יחסי-המסת 5.0גרם סוכר ב 100גרם תמיסה וגם המסת 2.5גרם סוכר ב 50גרם תמיסה יוצרתתמיסה של 5%כי היחסבין כמות המומס לכמות התמיסה לא משתנה 

 

כתיבה נכונה וזהירהיש להשאיר רווח בין רישום מספר היחידות (נפח ,משקל ,ריכוז )לבין רישום סוג היחידותרשום מסודר ,מחיקה נכונה ,איסור שימוש בטיפקס ובעט שחור 

 

מבחני תיקוף)Validation) (1(:מבחנים לקביעת תקפותה והתאמתהשל שיטתבדיקהמעבדתית מסוימת לקביעת המדדים הנמדדים בבדיקה זו (משרד הבריאות ,7 .)•תיקוף שיטות בדיקה )Validation) (2(הוא תהליך ניסויי באמצעותו ניתן להוכיח כי התכונות ומאפייני שיטת הבדיקה מתאימיםליישום הנדרש על ידי הלקוח ולשימוש בתוצאה (ISRAC,6 .) 

 

מתי חייבים לבצע תיקוף•על פי תקן 5.5.2 ISO 15189 ,המעבדה משתמשת רק בשיטות שעברו תיקוף ,על מנת לוודא ששיטות הבדיקה מתאימות לשימוש המיועד.•כל שינוי בשיטה ,בערכה ,במכשיר או בריאגנטים ,שעשוי להשפיע על התוצאה ,מחייב בחינה מחודשת של הביצוע ושל ההתאמה לשימוש בתוצאות.•היקף הוולידציה תלוי בצרכיםבשימוש שנעשה בתוצאה .אותה שיטה יכולה לעבור תהליך וולידציה אחר בשתי מעבדות שונות ,תלוי במטרת השימוש FIT FOR PURPOSE.32 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X