חוזים ומכרזים

סיכום שיעור 11

Laura

Laura

פרטי הסיכום

קורס: חוזים ומכרזים

מספר השיעור: 11

סיכום השיעור

כריתת חוזה – כיצד
1. חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה.

הצעה
2. פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכול שתהיה לציבור.
חזרה מן ההצעה
3. (א) המציע רשאי לחזור בו מן ההצעה בהודעה לניצע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה לניצע לפני שנתן הודעת קיבול.
(ב) קבע המציע שהצעתו היא ללא חזרה, או שקבע מועד לקיבולה, אין הוא רשאי לחזור בו ממנה לאחר שנמסרה לניצע.
פקיעת ההצעה
4. ההצעה פוקעת –
(1) כשדחה אותה הניצע או עבר המועד לקיבולה;
(2) כשמת המציע או הניצע או כשנעשה אחד מהם פסול-דין או ניתן נגדו צו לקבלת נכסים או צו פירוק, והכל לפני מתן הודעת הקיבול.

קיבול
5. הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע והמעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה.
קיבול לאחר פקיעה
9. קיבול של הצעה לאחר שפקעה, כמוהו כהצעה חדשה.
חזרה מן הקיבול
10. הניצע רשאי לחזור בו מן הקיבול בהודעה למציע, ובלבד שהודעת החזרה נמסרה למציע לא לאחר שנמסרה לו הודעת הקיבול או שנודע לו על קיבול בדרך האמורה בסעיף 6(א).
קיבול תוך שינוי
11. קיבול שיש בו תוספת, הגבלה או שינוי אחר לעומת ההצעה כמוה כהצעה חדשה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X