חוזים מכרזים והתקשרויות

סיכום שיעור 13

Orit Shilo

Orit Shilo

פרטי הסיכום

קורס: חוזים מכרזים והתקשרויות

מספר השיעור: 13

סיכום השיעור

חוק קובע שלושה סוגים עיקריים של סעדים כתוצאה מהפרת החוזה:

ביטול החוזה.

אכיפת (קיום) החוזה.

פיצויים.

מכיוון שביטול החוזה ואכיפתו הם שני סעדים מנוגדים לא ניתן לתבוע את שניהם במקביל, ואולם ניתן לתבוע אחד מהם ופיצויים בנוסף, או רק פיצויים.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)(חוק)

 

החוק קובע שלושה סוגים עיקריים של סעדים כתוצאה מהפרת החוזה:

ביטול החוזה.

אכיפת (קיום) החוזה.

פיצויים.

מכיוון שביטול החוזה ואכיפתו הם שני סעדים מנוגדים לא ניתן לתבוע את שניהם במקביל, ואולם ניתן לתבוע אחד מהם ופיצויים בנוסף, או רק פיצויים.

החוק מגדיר שני סוגים של הפרת חוזה:

הפרה יסודית – הפרה שאדם סביר לא היה חותם על החוזה אילו היה יודע מראש שתתקיים ואילו היה יודע מראש את תוצאותיה, או הפרה שהצדדים הסכימו לגביה בחוזה שתיחשב ליסודית. הפרה יסודית מקנה לצד שנפגע את הזכות לבטל את החוזה בגללה.

הפרה לא יסודית (רגילה) – מעשה או מחדל (הימנעות ממעשה) בניגוד למה שהוסכם בחוזה. צד שנפגע מהפרה לא יסודית חייב לתת לצד המפר הזדמנות לתקן את ההפרה. במקרה שההפרה לא תוקנה תוך זמן סביר, יכול הצד שנפגע לבטל את החוזה על-ידי הודעה לצד המפר בתוך זמן סביר מהרגע שניתנה לצד המפר ההזדמנות לתקן את ההפרה.

אם החוזה ניתן להפרדה לחלקים שונים, וההפרה הלא יסודית היתה רק ביחס לאחד החלקים – ניתן לבטל רק את אותו החלק.

אם החוזה ניתן להפרדה לחלקים שונים, וההפרה היתה הפרה יסודית רק ביחס לאחד החלקים – ניתן לבטל את כל החוזה.

מרגע שבוטל החוזה, חייב כל צד להחזיר לצד השני את מה שקיבל על-פי החוזה, או לשלם את שוויו הכספי של מה שקיבל אם ההשבה היא בלתי אפשרית, בלתי סבירה או שהנפגע מעדיף פיצוי כספי.

ישנם 4 מצבים בהם לא ניתן לתבוע את אכיפת החוזה (ולכן ניתן לתבוע רק פיצויים):

החוזה אינו בר ביצוע (אין אפשרות מעשית לקיים את החוזה).

חוזה למתן שירות אישי (במקרה שהחוזה הוא למתן שירות אישי והצד המפר אינו מעוניין לספק את השירות, לא ניתן לכפות עליו לקיים את החוזה).

בית המשפט הגיע למסקנה כי, ביצועו של החוזה תדרוש מידה לא סבירה של פיקוח מצד בית המשפט או לשכת ההוצאה לפועל.

בית המשפט הגיע למסקנה כי, אכיפת החוזה אינה מוצדקת בנסיבות העניין.

צדדים לחוזה יכולים להסכים מראש על גובה הפיצויים שישלם צד אחד לשני במקרה של הפרת החוזה. כדי לקבל פיצויים מוסכמים אין צורך להוכיח כי נגרם נזק כתוצאה מהפרת החוזה, ומספיק להראות שהיתה הפרה.

לבית המשפט יש סמכות להפחית (אבל לא לבטל) את סכום הפיצויים המוסכמים.

פיצויים מוסכמים לא תלויים בחובה להקטנת הנזק.

חוזה הוא ביטוי חברתי משפטי להסכמה הנובעת ממפגש רצונות בין שני צדדים כשירים.

ההתקשרות בחוזה היא פעילות יום יומית, המתבצעת על ידי כל. רכישת מוצר בחנות, רכישת כרטיס באוטובוס ונסיעה בו, או אף רכישת משקה קל ממכונה המיועדת לכך, הן דוגמאות לחוזים פשוטים, שבני אדם מתקשרים בהם מדי יום. כמו כן, קיימים חוזים ארוכי-טווח ומורכבים יותר, לדוגמה חוזי מכר על דירה, חוזה עבודה וחוזים עסקיים נוספים.

החוזה הוא הסכמה חברתית המוכרת על ידי החוק, והניתנת לאכיפה על ידי בית המשפט. החוק, ובאמצעותו, בתי המשפט, מעניקים סעדים (נוספים על סעד האכיפה) למי שנפגע כתוצאה מהפרת חוזה, לרבות סעד הפיצויים. חוזה יכול לרוב להיכרת בעל פה. העובדה שהחוזה אינו כתוב אינה פוגמת בהסכמה שבין הצדדים.

לכלל זה מספר חריגים בדינים שונים. הבולט בחריגים אלה, בדין הישראלי, הוא חוזה לרכישת מקרקעין החייב להיכרת בכתב. עם זאת, גם לכך קיימים מקרים חריגים, לדוגמה בשנת 2019 הכיר בית המשפט העליון בחוזה מכר שנעשה 30 שנה לפני כן ולא נחתם בכתב[1].

דיני החוזים העוסקים בסוגי החוזים, בדרכי כריתתם, בסעדים המוקנים בשל הפרתם, ובדרכי קיומם, הם חלק מדיני החיובים, אליהם שייכים אף דיני הנזיקין, ודיני עשיית עושר ולא במשפט.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X