מניעת הטרדה מינית

סיכום שיעור 1

Uri Kletsman

Uri Kletsman

פרטי הסיכום

קורס: מניעת הטרדה מינית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

מהן הטרדה מינית והתנכלות ?
1 .מהי הטרדה מינית ?
א. אם כי ברוב המקרים הטרדה מינית נעשית על ידי גבר כלפי אישה, הטרדה מינית יכולה להיעשות
הן על ידי גבר והן על ידי אישה, כלפי גבר או אישה; החוק מכסה את כל האפשרויות האלה .
ב. על פי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח 1998 – הטרדה מינית היא אחת מחמש צורות
התנהגות אסורות, ואלה הן:
.1 סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני. לדוגמה: מעביד המאיים לפטר עובדת אם היא תסרב
לקיים איתו יחסי מין .
.2 מעשה מגונה. לדוגמה: עובד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה,
בלא הסכמתה.
.3 הצעות חוזרות בעלות אופי מיני אף שאדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו מעונין בהן.
ואולם אין צורך להראות אי הסכמה במקרים האלה:
א. ניצול של יחסי מרות, תלות, טיפול בקטין, בחסר הישע או במטופל. מהלדוג : עובד המנצל יחסי
מרות או חינוך כלפי חניך; עובד במעון המנצל יחסי תלות של מטופל .
ב. תהתייחסויו , חוזרות למיניותו של אדם, אף שהאדם שאליו מופנות ההתייחסויות הראה שאינו
מעונין בהן. לדוגמא ; התיחסות חוזרת לפן המיני במראהו של אדם, למרות הבהרותיו שהדבר מפריע
לו .
ע”פ סעיף 7) ח) לחוק מניעת הטרדה מינית, מעביד, שמעסיק יותר מ 250 עובדים, חלה עליו חובת
פרסום התקנון. המונח “חסר ישע” מוגדר בחוק למניעת הטרדה מינית בדרך של הפניה לסעיף 368 א
לחוק העונשין, התשל”ז 1977 – בסעיף זה, “חסר ישע” מוגדר כדלקמן: “מי שמחמת גילו, מחלתו או
מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו,
לבריאותו או לשלומו.
(א) אי הסכמה
.1 ככלל אדם צריך להראות שהוא אינו מסכים למעשה של הטרדה מינית; חובה זו אינה חלה לגבי
אלה:
• סחיטה (פסקה ב1 לעיל):
• התייחסות מבזה או משפילה (פסקה ב5 לעיל:
• ניצול של יחסי מרות בעבודה בין המטריד לבין המוטרד (לגבי המעשים בפסקאותב3 ו- 4 לעיל:

  1. • ניצול של יחסי מרות, תלות חינוך או סטודנט ומרצה(לגבי מעשים בפסקאות ב 3 4 –ו )לעיל:
    2 ( )אי הסכמה מראים בין במילים ובין בהתנהגות שאינן משתמעות לשתי פנים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X