ניהול איכות ואבטחת איכות 123690

סיכום שיעור 14

guy ventura

guy ventura

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות 123690

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

מדידת עלויות האיכות היא מדידה כספית של הוצאות הנובעות משני הבטים:

השקעות בבקרה הערכה ומניעה כאשר הוצאות אלו הם בשליטת החברה

והוצאות הנובעות מאי הצלחה במניעת והבאה לידי ביטוי תקלות אצל לקוחות

ע”פ הגישה ההלכתית המשידה תעשה לכל תהליך ליבה

יישום המודל הכללי לשיפור מחייב יעדים תקופתיים

דוח הכנה לסקר בנושא כלכלת איכות:

מניע

הערכה

כשל פנים

כשל חוץ

 

עלויות כשל חוץ  כוללות עלויות אחריות וחבות

עלויות כשל פנים כוללות כוללות עלויות עיבוד חוזר תכנון מחדש וכו

עליות מניעה מקטינות את יתר העלויות

עלויות הערכה עשויות לכלול בדיקות

בקרה זה בעצם מעקב שיטתי

ביקורת זה ביצוע הסקירה

בקרה היא תמיד בהשוואה ל…

מטרות הבקרה:

לאסוף מידע

להשוות בין תכנון לביוע

העלאת איכות המוצרים

ניצול יעיל של משאבים

מעקב אחר עובדיפ ומזומנים

מדידת עלויות איכות (אי-איכות) היא מדידה כספית של הוצאות בהיבט :

א. השקעות בפעילויות בקרה, הערכה ומניעה. הוצאות הללו הנם בשליטת (ניתנות לתכנון) החברה

ב. הוצאות הנובעות מאי-הצלחה במניעה ובאות לידי ביטוי כתקלות במפעל, ו/או תקלות המתגלות אצל הלקוחות

על פי הגישה התהליכית, המדידה תעשה לכל תהליך ליבה, תוך התייחסות לחלקן של היחידות / מחלקות הקשורות לאותו

תהליך

יישום המודל ככלי לשיפור מחייב הצבת יעדים תקופתיים לעלויות האיכות, סקירת הנתונים מול היעדים, וקבלת החלטות

בהתאם. מקובל לסקור את הנתונים בסקרי ההנהלה של מערכת האיכות.

דו”ח ההכנה לסקר הנהלה יכיל פרק בנושא כלכלת האיכות

הגדרות

מניעה:

מאמצים למניעת איכות ירודה

הערכה:

פעילויות הקשורות בזיהוי/גילוי מצב איכות המוצר או השרות

כשל פנים: אי-התאמות המתגלות לפני הספקת המוצר או השרות ללקוח

כשל חוץ:

אי-התאמות המתגלות לאחר מסירת המוצר או השרות ללקוח

הערכה:

פעילויות הקשורות בזיהוי גילוי מצב איכות המוצר או השרות

כשל פנים: אי-התאמות המתגלות לפני הספקת המוצר או השרות ללקוח

כשל חוץ:

אי-התאמות המתגלות לאחר מסירת המוצר או השרות ללקוח

עלויות כשל פנים: עלויות הקשורות בתקלות/פגמים במוצר או השרות המתגלות בטרם סופק ללקוח, עלויות אלה כוללות בין השאר

עיבוד חוזר, בדיקה חוזרת, פסילת חומרים/מוצרים, מלאי מת, תכנון מחדש וכד

עלויות כשל חוץ כוללות בין השאר עלות האחריות, חבות המוצר, החזרה למפעל, עלויות הקשורות בנטישת לקוחות, איחור בגביה

מלקוחות, תלונות לקוחות וכד

עלויות מניעה: השקעה במניעה מקטינה את יתר העלויות. בעלויות המניעה ניתן לכלול: חקר שוק, ניתוח סיכונים, סיקרי תכן, הכנת תכניות איכות, מבדקים פנימיים, הדרכה והסמכת עובדים, הכנה והטמעת נהלים, ניתוח נתונים (כולל ההכנות לכך), שיפור תהליכים

וכד

עלויות הערכה: עשויות לכלול עלות בדיקות כמו קבלה, בתהליך, סופית (לא כולל בדיקה חוזרת), מבדקים אצל ספקים וקבלני משנה

וכד

בקרה – מעקב שיטתי אחר תהליכי הביצוע ותוצאות הפעילות על ידי השוואתם לתקנים שנקבעו ע”י הארגון או לערכים

נורמטיביים מקובלים.

ביקורת – ביצוע סקירה, ניתוח והצבעה על ליקויים המתבצעת לאחר סיום הפעילות.

בקרה היא תמיד בהשוואה ל…(תקנים נורמות תכנון)

בקרה – מעקב שיטתי אחר תהליכי הביצוע ותוצאות הפעילות על ידי השוואתם לתקנים שנקבעו ע”י הארגון או לערכים

נורמטיביים מקובלים.

ביקורת – ביצוע סקירה, ניתוח והצבעה על ליקויים המתבצעת לאחר סיום הפעילות.

בקרה היא תמיד בהשוואה ל…(תקנים נורמות תכנון)

מטרות הבקרה:

1. לאסוף מידע על תקלות כדי לתקנן מיידית

2. להשוות בין תכנון לביצוע

3. העלאת איכות המוצרים/ השירותים (איתור תקלות ותיקונן)

4. ניצול יעיל של משאבים (הבקרה מספקת מידע הנותן תמונה מקיפה על אופן ניצול המשאבים) 5. מעקב אחר עובדים ומזומנים (מידע על עובדים חסרים וקצב ניצול התקציב. מאפשר לאתר חריגות מהתקציב ולעקוב אחר התשלומים השונים או לאתר תת ניצול של התקציב – ע”י מערכת הבקרה של הנהלת החשבונות)

בברכה,
גיא ונטורה
תז 061508701
טל 0528072392

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X