ניהול איכות ואבטחת איכות

סיכום שיעור 14

אנה סלבין

אנה סלבין

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות ואבטחת איכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

עלויות האיכות

:מדידת עלויות איכות היא מדידה כספית של הוצאות הנובעות משני היבטים.

א. השקעות בפעילויות בקרה, הערכה ומניעה. הוצאות הללו הנם בשליטת (ניתנות לתכנון) החברה

ב. הוצאות הנובעות מאי-הצלחה במניעה ובאות לידי ביטוי כתקלות במפעל, ו/או תקלות המתגלות אצל הלקוחות

על פי הגישה התהליכית, המדידה תעשה לכל תהליך ליבה, תוך התייחסות לחלקן של היחידות / מחלקות הקשורות לאותו

תהליך.

יישום המודל ככלי לשיפור מחייב הצבת יעדים תקופתיים לעלויות האיכות, סקירת הנתונים מול היעדים, וקבלת החלטות בהתאם.

מקובל לסקור את הנתונים בסקרי ההנהלה של מערכת האיכות.

דו”ח ההכנה לסקר הנהלה יכיל פרק בנושא כלכלת האיכות.

הגדרות

מניעה:

מאמצים למניעת איכות ירודה

הערכה:

פעילויות הקשורות בזיהוי/גילוי מצב איכות המוצר או השרות

כשל פנים: אי-התאמות המתגלות לפני הספקת המוצר או השרות ללקוח

כשל חוץ:

אי-התאמות המתגלות לאחר מסירת המוצר או השרות ללקוח

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X