ניהול איכות

סיכום שיעור 14

iditkopi

iditkopi

פרטי הסיכום

קורס: ניהול איכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

עלויות האיכות:

מדידת עלויות איכות (אי-איכות) היא מדידה כספית של הוצאות הנובעות משני היבטים:

א. השקעות בפעילויות בקרה, הערכה ומניעה. הוצאות הללו הנם בשליטת (ניתנות לתכנון) החברה.

ב. הוצאות הנובעות מאי-הצלחה במניעה ובאות לידי ביטוי כתקלות במפעל, ו/או תקלות המתגלות אצל הלקוחות.

על פי הגישה התהליכית, המדידה תעשה לכל תהליך ליבה, תוך התייחסות לחלקן של היחידות / מחלקות הקשורות לאותו תהליך.

יישום המודל ככלי לשיפור מחייב הצבת יעדים תקופתיים לעלויות האיכות, סקירת הנתונים מול היעדים, וקבלת החלטות בהתאם. מקובל לסקור את הנתונים בסקרי ההנהלה של מערכת האיכות.

דו”ח ההכנה לסקר הנהלה יכיל פרק בנושא כלכלת האיכות.

הגדרות:

מניעה: מאמצים למניעת איכות ירודה

הערכה: פעילויות הקשורות בזיהוי/גילוי מצב איכות המוצר או השרות

כשל פנים: אי-התאמות המתגלות לפני הספקת המוצר או השרות ללקוח

כשל חוץ: אי-התאמות המתגלות לאחר מסירת המוצר או השרות ללקוח

עלויות כשל פנים: עלויות הקשורות בתקלות/פגמים במוצר או השרות המתגלות בטרם סופק ללקוח, עלויות אלה כוללות בין השאר עיבוד חוזר, בדיקה חוזרת, פסילת חומרים/מוצרים, מלאי מת, תכנון מחדש וכד’.

עלויות כשל חוץ: כוללות בין השאר עלות האחריות, חבות המוצר, החזרה למפעל, עלויות הקשורות בנטישת לקוחות, איחור בגביה מלקוחות, תלונות לקוחות וכד’.

עלויות מניעה: השקעה במניעה מקטינה את יתר העלויות. בעלויות המניעה ניתן לכלול: חקר שוק, ניתוח סיכונים, סיקרי תכן, הכנת תכניות איכות, מבדקים פנימיים, הדרכה והסמכת עובדים, הכנה והטמעת נהלים, ניתוח נתונים (כולל ההכנות לכך), שיפור תהליכים וכד’.

עלויות הערכה: עשויות לכלול עלות בדיקות כמו קבלה, בתהליך, סופית (לא כולל בדיקה חוזרת), מבדקים אצל ספקים וקבלני משנה וכד’.

ביקורת – ביצוע סקירה, ניתוח והצבעה על ליקויים המתבצעת לאחר סיום הפעילות.

בקרה – מעקב שיטתי אחר תהליכי הביצוע ותוצאות הפעילות על ידי השוואתם לתקנים שנקבעו ע”י הארגון או לערכים נורמטיביים מקובלים.

בקרה היא תמיד בהשוואה ל…(תקנים נורמות תכנון)

מטרות הבקרה: לאסוף מידע על תקלות כדי לתקנן מיידית, להשוות בין תכנון לביצוע, להעלות איכות המוצרים/ השירותים (איתור תקלות ותיקונן), לספק מידע לניצול משאבים יעיל, לספק מידע על עובדים ותקציב (חיסורי עובדים ובקרה תקציבית).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X