ניהול האיכות והבטחת האיכות

סיכום שיעור 14

sigalkap

sigalkap

פרטי הסיכום

קורס: ניהול האיכות והבטחת האיכות

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

מדידת עלויות אי איכות היא מדידה כספית של הוצאות הנובעות מ-2 היבטים:

  • השקעות בפעילות בקרה, הערכה ומניעה. הוצאות הללו הנם בשליטת (ניתנות לתכנון) החברה
  • הוצאות הנובעות מאי הצלחה במניעה ובאות לידי ביטוי כתקלות במפעל, ו/או תקלות המתגלות אצל הלקוחות.

ע”פ הגישה התהליכית, המדידה תעשה לכל תהליך ליבה, תוך התייחסות לחלקן של היחידות/ מחלקות הקשורות לאותו תהליך.

יישום המודל ככלי לשיפור מחייב הצבת יעדים תקופתיים לעלויות האיכות, סקירת הנתונים מול היעדים, וקבלת החלטות בהתאם. מקובל לסקור את הנתונים בסקרי ההנהלה על מערכת האיכות.

דו”ח ההכנה לסקר ההנהלה יכיל פרק בנושא כלכלת האיכות.

הגדרות:

מניעה – מאמצעים למניעת איכות ירודה

הערכה- פעילויות הקשורות בזיהוי וגילוי מצב איכות המוצר או השרות

כשל פנים – אי התאמות המגלות לפני הספקת המוצר או השרות ללקוח

כשל חוץ – אי התאמות המתגלות לאחר מסירת המוצר או השרות ללקוח

 

עלויות כשל פנים- עלויות הקשורות בפגמים במוצר או השרות המתגלות בטרם סופק ללקוח, עלויות הכוללות בין השאר עיבוד חוזר, בדיקה חוזרת, פסילת מוצרים, מלאי מת, תכנון מחדש וכו’

עלויות כשל חוץ – כוללות בין האר עלות האחריות, חבות המוצר, החזרה למפעל, עלויות הקשורות בנטישת לקוחות, איחור בגבייה מלקוחות, תלונות לקוחות וכו’

עליות מניעה – השקעה במניעה מקטינה את יתר העלויות. בעלויות אלו ניתן לכלול: חקר שוק, ניתוח סיכונים, סיקרי תכן, הכנות תוכנית איכות, מבדקים פנימיים, הדרכה והסמכת עובדים

עלויות הערכה- עשויות לכלול עלות בדיקה כמו קבלה, בתהליך, סופית, מבדקים אצל ספקים וקבלני משנה.

בקרה- מעקב שיטתי אחר תהליכי הביצוע ותוצאות הפעילות ע”י השוואתם לתקנים שנקבעו ע”י הארגון

ביקורת – ביצוע סקירה, ניתוח והצבעה על ליקויים המתבצעת לאחר סיום הפעילות.

מטרות הבקרה:

  1. לאסוף מידע על תקלות כדי לתקנם מיידית
  2. להשוואת בין תכנון לביצוע
  3. העלאת איכות המוצרים /שירותים (איתור תקלות ותיקונם)
  4. ניצול יעיל של משאבים
  5. מעקב אחר עובדים ומזומנים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X