ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 08

Channy

Channy

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 08

סיכום השיעור

השיעור דן בקשרים שבין עלויות, תקציב ובקרה.

ראשית דנו בתכנון עלויות המתייחס לשלוש תכליות מהותיות: (א) קביעת תקציב הפרויקט, (ב) קביעת עקומת עלויות, (ג) קביעת תזמ”ז. לאחר מכן שוחחנו על בקרת אומדנים המאפשרת לבחון את ערכו הכלכלי של הפרויקט באמצעות אומדן עלויות ראשוני (קנה מידה באשר לעלות הפרויקט הצפויה). בהמשך הוגדרו (1)  הערכת ביצועים אשר מתבצעת בכל סוף תקופה על-ידי השוואה בין התחזיות לתוצאות בפועל. (2) עלות תקנית המתייחסת לעלויות סטנדרטיות לכל יחידות הייצור, כמקובל במשק. (3) בקרה תקציבית הבוחנת תוצאות בסוף כל תקפה חשבונאית לשיפור ביצועים. בבקרה זו נכללים תקציב ראשי, תקציב תפעולי, תקציב תזרים מזומנים ותקציב פיננסי.

בחלקו השני של השיעור דנו באומדן עלויות ששלביו הינם: (1) הכנת כתב כמויות, (2) הגדרת מחירון, (3) אומדן כולל, (4) חישוב עלויות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X