סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 1

Diklaedri

Diklaedri

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

חוק יסוד בישראל:

חוק הוא הוראה רשמית מחייבת, מנוסח בכתב, באופן משפטי אחיד וברור, מחייב את כלל התושבים וניתן לאכיפה. חוקים נחקקים על ידי הגוף המחוקק במערכת השלטון במדינה, על מנת לשמור ולהגן על שלום הציבור ורווחתו, להסדיר את החיים בחברה ואת יחסי החברה-שלטון, וכדי שמוסדות השלטון יוכלו לנהל את המדינה בצורה מיטבית. בחוק מפורטים איסורים והיתרים בנוגע להתנהגות הפרט וכן חובות וזכויות האזרח.

החוק הוא נורמה משפטית מחייבת לדפוסי התנהגות, כללים ויחסים בין-אישיים. כל אדם חייב לציית לחוק (כולל מוסדות השלטון).

כל חוק תקף מרגע שנחקק ואושר על ידי המוסדות השלטוניים.

מבחינה משפטית טכנית חוק הוא חלק מן הדין. הדין הוא מערכת כלל הנורמות המשפטיות החלות במערכת משפטית מסוימת, וכולל לדוגמה גם את התקדים המחייב או את המנהג המחייב, ושניהם שונים באופן מהותי מן החוק.

כיצד נוצר חוק?

תהליך יצירתו של החוק קרוי חקיקה. (בחוק יסוד לא מופיע תאריך משום שחקיקה מאוחרת מבטלת חקיקה קודמת).

חוק היסוד הראשון בישראל הוא חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בחוק זה עוגנו זכויות אדם ולכן הוא מקבל מעמד חוקתי. החוק קובע שצריך לשמור על זכויות האדם כגון הזכות לחיים ולביטחון, הזכות לכבוד, לפרטיות, לקניין ולחופש התנועה.

 

עקרון הפרדת רשויות:

במשטר דמוקרטי הסמכויות השלטוניות נחלקות בין שלוש רשויות נפרדות:

  1. הרשות המחוקקת (הכנסת).
  2. הרשות המבצעת (הממשלה).
  3. הרשות השופטת (בתי המשפט).

רשויות השלטון מאזנות, מרסנות ומבקרות זו את זו.

מטרת הפרדת הרשויות היא להגביל את השלטון ולהבטיח מימוש זכויות אדם ואזרח ולמנוע ריכוז סמכויות בידי רשות או אדם אחד.

הרשות המחוקקת (הכנסת)- היא הרשות הקובעת את החוקים בחקיקה הראשית וגם את חוקי היסוד.

לכנסת יש עליונות על הרשות המבצעת (הממשלה) מפני היא יכולה להפיל את הממשלה בהצבעת אי אמון.

לכנסת יש עליונות על הרשות השופטת (בית משפט) מפני שהשופטים פוסקים בבית משפט לפי החוקים שהכנסת חוקקה.

חקיקה משנית-  הצעת חוק פרטית- (קריאה ראשונה) חברי הכנסת מגישים הצעת חוק ליושב ראש הכנסת במטרה לחוקק חוקים או להעלות נושאים על סדר היום, הח”כ עונה לשאלות כלל הח”כים, מסביר את עמדתו ולמה הוא מציע את החוק. (קריאה שנייה) ועדת הכנסת דנה בהצעת החוק, מזמנת מומחים באותו נושא, מוודאים מבחינה כלכלית, בריאותית, חברתית שאין פגיעה בחוקי יסוד. (קריאה שלישית) החוק נחקק ומפרט בתוכו את אופן היישום, תקצוב, ועדות וכו’.

 

הרשות המבצעת (הממשלה)- היא הרשות המנהלת את המדינה, הממשלה מחליטה וקובעת מדיניות וגם אחראית לביצוע החלטות הממשלה והחוקים שהכנסת חוקקה. הממשלה יכולה לחוקק חקיקת משנה שהיא תוספת לחוקים הקיימים מבלי לשנות את החוק.

הרשות השופטת (בתי המשפט)- הרשות מופקדת על שמירת עיקרון שלטון החוק.

מטפלת בפניות של תושבים נגד המדינה, פעילותה נועדה להבטיח את ההגנה על חירות האדם והאזרח ולשמור על עקרונות הדמוקרטיה והיא מופקדת על שמירת חוקיות פעילותיהן של הרשויות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X