סוגיות משפטיות

סיכום שיעור 3

sarayp

sarayp

פרטי הסיכום

קורס: סוגיות משפטיות

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

הרשות המבצעת הינה זרוע הממשל אשר לה הסמכות והאחריות הבלעדית על הניהול האדמיניסטרטיבי היומיומי של הבירוקרטיה במדינה. תפקידה של הרשות המבצעת הוא ליישם חוקים, לתמוך ולאכוף אותם, הינה קובעת מדיניות בתחומים השונים ומבצעת רגולציה בתחומים שונים.
חוק יסוד הממשלה מגדיר את סמכויותיה של הממשלה ואת מקומה במבנה המשטר בישראל. החוק מבטא את עדיפותה של הכנסת על הממשלה, הממשלה מוקמת מכוח אמון הכנסת בה, וזו יכולה להביע אי אמון בממשלה וכך להפילה.
הכנסת מפקחת על פעולות הממשלה בדרכים שונות. בפועל, הממשלה היא הקובעת את המדיניות ומקבלת החלטות בנושאים המרכזיים של המדינה. הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה!
הממשלה הינה גוף המורכב מראש הממשלה ומשרים אחרים, כל שר ממונה על משרד ממשלתי. ראש הממשלה חייב להיות חבר כנסת, אך שאר השרים אינם חייבים להיות חברי כנסת. לכהונת שר יכול להתמנות אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל.
לפי סעיף 33א לחוק יסוד הממשלה, הינה רשאית לאצול לאחד השרים: הסמכות לאצול כוללת גם את הסמכות לבטל את האצילה ולשוב ולאצול את הסמכות לשר אחר.
לפי חוק יסוד הממשלה, לממשלה יש סמכויות לנהל את המדינה בנושאי כלכלה וחברה, מניעת פערים חברתיים וטיפול בהם. הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת על רשות אחרת עפ”י חוק והכל באמצעות משרדי הממשלה והחברות הממשלתיות.
אחריות ממשלתית הינה האחריות המשותפת שבה נושאת הממשלה כולה להחלטות ופעולות שקיבלה וביצעה כגוף אחד. כאשר שר מתנגד להחלטה ממשלתית הוא יכול להיאבק בה בתוך הממשלה אך ברגע שהתקבלה הוא חייב לקבלה או להתפטר. אחריות מיניסטריאלית מוטלת על כל שר מתוקף העבודה שהוא ממונה על משרד ממשלתי, הינה כוללת גם אחריות למחדל שנגרם כתוצאה ישירה מהוראותיו של השר והן על דברים שהשר לא היה מודע להם או נעשו בניגוד להוראותיו. באם בוצע מחדל מבחינה מוסרית צריך השר להתפטר ולשאת באחריות המינסטריאלית.
מרכיביה של הרשות המבצעת הינם: 1. הממשלה, 2. השרים, 3. הדרג המנהלי (המיישם בפועל את מדיניות הממשלה והחלטותיה ואת חוקי הכנסת).
הממשלה מסמיכה ועדות שרים קבועות או זמניות לדון בנושאים מסוימים ולקבל החלטות כדי לייעל את פעילותה, החלטות הועדה מייצגות את הממשלה כולה.
בין משרדי הממשלה ישנו את משרד התיירות האחראי על פיתוח ושיווק התיירות למדינת ישראל, ממונה על קידום ושיווק תנועת התייריות לישראל, מקיים פיקוח על שירותי התיירות. הינו נחשב כמשרד כלכלי, אחד מיעדיו הוא “הגדלת היקף הפעילות הכלכלית במשק”.
על עובדי המדינה חלים, נוסף לדיני העבודה וחוקי המגן, זכויות וחובות ייחודיים המוסדרים בקובץ תקנות והוראות שנקרא: התקשי”ר – הינו חל על כל עובדי המדינה אבל במקרים רבים אומץ על רוחו וערכיו גם ע”י גופים שונים בשירות הציבורי. עובדים בשירות המדינה חייבים לעבור הליך מינוי לפי חוק שרות המדינה וע”פ הוראות התקשי”ר. (תקשי”ר – קובץ הוראות וכללים המסדיר את ניהולו של שירות המדינה בתחומים שונים ומפרט את הזכויות והחובות הארגוניים והמשפטיים כאחד של עובדי המדינה).
מתוקף הסמכות הממשלתית שניתנה לעובדי ציבור רבים ומתוך מער’ היחסים הייחודית בין עובדי הציבור הרבים לשלטון, במקרים רבים ישנה חקיקה מיוחדת המתייחסת באופן פרטני לעובדי ציבור.
עיקרון הפרדת הרשויות בדמוקרטיה – נמטרה בהפרדת הרשויות הינה למנוע מצב שבו השלטון יהיה נתון בידי אדם אחד או רשות אחת וזאת בכדי להגביל את כוחו ובכדי שלא יפגע בעזרת כוחו הבלתי מוגבל בזכויות של הפרט בחברה או בזכויות של המיעוט.
לא בכל נושא יש חוק והרשות השופטת יכולה לשפוט ולקבל פסק דין, ע”פ ערכיה של המדינה כמדינה יהודית או ע”פ זכויות היסוד הטבעיים שיש לכל אדם וע”פ פסיקתה ינהגו בהמשך.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X