עבודת צוות

סיכום שיעור 1

פרטי הסיכום

קורס: עבודת צוות

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

1 שיעור 14.3.2021 צוות עבודת
ניתן להגדיר עבודת צוות כעבודה בקבוצה שמורכבת משני אנשים )או יותר(, שתלויים זה בזה ומקיימים
בניהם קשרי גומלין, לצורך השגת מטרה משותפת.
עבודת צוות מבוססת על מספר ערכים כגון אמון בסיסי, שיתוף פעולה, תמיכה וסיוע, כבוד הדדי, שותפות,
אחריות משותפת, אכפתיות ונכונות לתלות – הדדית.
חשיבות עבודת צוות באה לידי ביטוי כאשר ישנן ריבוי משימות ומורכבותן מחייב מאמץ קבוצתי,)רב
תחומי( ומתואם היטב כדי להתמודד עמן בהצלחה.
קבוצות וצוותי עבודה הם ציר המרכזי להשגת מטרות ויעדי הארגון, ומהווים חלק פורמאלי מהמבנה
הארגוני.
עבודה בצוות היא אמצעי אפקטיבי לגיוס מחויבות, להנעה וליצירת הזדהות של העובדים.
שייכות לצוות מאפשרת לפרט לספק צרכיו החברתיים: לקבל תמיכה ותגמול, הערכה ומשוב ולהגשים
עצמו.
ההבדל בין צוות לקבוצה הינם שלצוות מטרה משותפת או סיבה לעבודה מ שותפת.
בצוות נדרשת תלות הדדית, לצורך השגת המטרה.
בצוות קיימת מחויבות לרעיון, שעבודה משותפת מובילה לתוצאות גבוהות יותר מאשר ליחידים.
לצוות דרושה הכרה, שהם קבוצה תפקודית מובחנת בתוך המערכת הארגונית הגדולה יותר.
מאפיינים של צוות אפקטיבי:
מטרה משמעותית ובהירה )שמנוסחת בלשון מוחשית(, המציבה אתגר ממשי לקבוצה ולפרט.
מבנה הנגזר מהמטרה ותואם את תוצאות הנדרשות )ולא הפעולות(.
למבנה 4 מאפיינים הכרחיים:
הגדרה ברורה של תפקידים וסמכויות
מערכת אפקטיבית לתקשורת ופתרון קונפליקטים.
מנגנונים למדידה ובקרת ביצועים אישיים ומתן משוב.
הפקת לקחים המבוססת על נתונים עובדתיים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X