עריכה לשונית

סיכום שיעור 1

Lironkehat

Lironkehat

פרטי הסיכום

קורס: עריכה לשונית

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

עריכה לשוניתשעור ראשון 26/4 (עוד טוביה יגר)

חיים ומוות בידי הלשוןכוחה של המילה, בכתב ובעפ, ובמשפטהעברי.
בקורס הזה הנעסוק יותר בפן התחבירי של הדברים, כיצד ניתןלהתבטא, מה נכון/לא נכון (בפרקטיקה היומיומית). נעסוק בכךבהרצאת המבוא וניתן דוגמאות. נעסוק גם בהיבטים משפטיים (דיניצוואות לדוג‘), ונראה כיצד מילים שנאמרות ונכתבות יש להן משמעותמכרעת על יישום הצוואה עי המצווה
התקשורת הבינאישית היומיומית שלנו (עם משפחה, חברים, בעבודהוכיו‘) נועדה להעביר מסרים ולקבל מסרים, עמנ לדעת איך להתנהלמול הזולת. בקורס זה אמורים לדעת באופן מדויק מבחינה תחביריתאיך להביא זאת לידי ביטוי.

קל לדבר קשה לשקם כלומר, קל לנו כבני אדם ללחוץ על ההדקולירות את המילים/תגובות שלנו עם פחות מחשבה, ולרוב ללאכוונת מכוון‘. לאחר שנאמרו המילים קשה לקחתן בחזרה, וקשהלשקם יחסים שנפגעו כתוצאה מכך.
מקרה לדוג: אדם הזמין מטבח חדש. לא הייתי מרוצה מהנגרשהרכיב לי את המטבח. האינסטינקט הראשוני שלי היה , כמובן, להתלונן. אבל אז מחשבה מטרידה עצרה בעדי: ישנו בן אדםבסיפור הזה.
מה עושים?

מקרה לדוג: היה לי בזמנו חבר, בן מחזור במחהחקירותשלפני 20 שנה. בחור לוחם קרבי לשעבר, מלח הארץ, נכה צהל שנפצע באינתיפאדה הראשונה באורח קשה, אך לא ויתר והתעקש להמשיך לשרת את מדינתנו, והתגייס למחחקירות. מדובר היה בבחור שכיל, בוגרתואר בפסיכולוגיה, חכם ובעל מוטיבציה. לאחר כחצישנה בערך מתחילת עבודתנו המשותפת, הכיר את בחירתליבו. התוכנית הזוגית  המשותפת שלהם הייתה לעבורלגור בים ולשם כך, חשב לבקש מהממונים עליו העברהליחבים. העניין הוא שמועד בקשתו היה לפני יצאתנולקורס, חלק מהליך ההכשרה. אני יעצתי לו לא לפנותבבקשת העברה טרום הקורס, אלא להמתין שיוכשרואחכ לבקש העברה, עמנ שלא יראה חלילה כמישמציב תנאים, טרם הוכשר אפילו. החברכבחור שאינואוהב לשמור דברים, החליט לגלות את תוכניתו לממונהעליו, בציפייה לקבל אתברכת הדרךשהרי, מדוברבנישואים, אקט מכונן בחייו של אדם, אשר מצריךלעיתים עריכת שינויים משמעותיים. הממונה שמע אתבקשתו, והודיע לו כי יחליט בבקשתו לאחר שיוכשרכחוקר. כך עברה לה הכשרתנו בקורס חוקרים, במשךכחודשיים וחצי בתנאי פנימייה, ואז הגיע רגע הצבתנובמדורי החקירות. החבר הוצב במדורו של אותו ממונהבתא ולאחר תקקצרה נקבע כיאינו מספיק מקצועיוהוחלט לפטרו לאלתר. החיים והמוות ביד הלשוןכבראמרנו?
ראוי לציין כי כיום הבחור למד משפטים ושימש בשורתתפקידים, עד להגיעו כיום לתפקיד שיפוטי. “לא מספיקמקצועיאו לא מקצועי מצד אותו הממונה? אתםתשפטו..
התגובה  הראשונה שלי היתה כעס. מדוע לעכב עובדמבריק וחרוץ בשל בקשה לגיטימית? זהו פשע! אךתגובתי השנייה היתה השתוממות. לא יכולתי שלא לתהותעל הסתבכותה של אותה בקשה לממונה. והאם אותו עובדיכול היה לתאר לעצמו שבקשה כנה תגרום (המשךבמצגת)

אירוע, פרשנות לאירוע, רגש, תגובה (מודלאפרת‘)- מה מבדילבין כל אחד ואחת? התגובה. היא זו שתקבע מה המענה הנגדישנקבל. לפני שאנחנו מייצרים את התגובה, אנחנו מעבדים את כלהאלמנטים יחד. התגובה שתצא מאתנו היא זו שתשפיע על מהלךהחיים סביבנו. כמובן שיש משקל גם לפרשנות שלנו את אותוהאירוע, והיא זו שתביא ליצירת התגובה בשלב הבא. עולםהפסיכולוגיה מלמד אותנו כיצד לפרש את האירוע ולייצר תגובהנכונה.

חוק איסור לשון הרע:
ברשתות האינטרנט ובמדיות החברתיות בין היתר. המחוקק מקנהסנקציות מאוד חריפות כלפי כל אותםגיבורי מקלדתשמשתלחיםבאדם/בקב‘ (גם אן הסיבות מוצדקות). כשאדם כותב סטטוסשמועלה לאותה המדיה, הוא עלול למצא עצמו נתבע בגין לשוןהרע  כיוון שהוא מוציא דיבה (שיימינג). הפיצוי לפי החוק הוא 50 אלףללא הוכחת נזק, ובלבד שנאמרה אמירה פוגענית. ישאפשרות לקבלת  פיצוי נוסף בהתקיים התנאים המופיעים בחוק: אשמה + המעשה גרם לנזק לצד הנפגע. בהוצאת דיבה ישנו אלמנטהפומביות שחייב להתקיים, ובפועל מדובר בהגבלה של חופשהביטוי.


חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וחופש הביטויזכו למעמד הגבוהביותר. שני חוקים אלו דנו לראשונה בישראל בזכויות יסוד שלאזרחים. חופש הביטוי הוא נגזרת של חוי כבוד האדם וחירותו.  זהו אינו חופש מוחלט ואבסולוטי. דברים מסוימים שנאמריםנאסרים, אבל יש כאלו שלא. יש מבחנים בהם ביהמש עושהשימוש עמנ לפסוק, כאשר יש מקרים בהם מילים גורמות לפגיעה.

אפשר לומר לכל אדם כל דבר, אבל חשוב לשאול איך ומתימפנישלפעמים הם חשובים לא פחות מתוכן הדברים, וזה עניין שלתיזמון. למילים יש כוח ומשקל והן גורמות להתרחשות במציאות(זוהי הגישה ביהדות). מילה יכולה להחריב עולמות, ולחרוץגורלות. המילים שלנו לעתים מתועדות בין אם בעפ/בכתב ובין אםבזיכרון שלנו לשנים רבות קדימה.

מעולם המשפט: ברוב הפעמים המכשול העיקרי בפני פשרה ביןהצדדים היא המילה שנאמרת לחלל האוויר וגורמת לפתיחת הליךמשפטי. בסכסוכים משפטיים (משפחתיים לדוג‘) – המיליםמחריבות ומייצרות קונפליקט. המילים רוצות לפגוע ולפגום, לאייםולכפות ניצחון. השופט הוא שפוסק ויכול להשתמש גם במיליםשנאמרו עמנ להכריע בסכסוך. בביהמש אני לעולם אדע איך אנינכנס, אבל לא אוכל לדעת איך אסיים את ההליך המשפטי.

מילים משפיעות בטווח הקצר ובטווח הארוך:
אחת התובנות ביהדות הוא הקשר בין הפה לשכל. עפי היהדותבעיסוק בין מה שמותר/אסור בדיבור הכוח של המילים הוא הרבהמעבר לשיחת חולין.

עריכה של צוואה (לפי הדין הכללי):
קובעת שהדין זהה כלפי מי שערך צוואה וגם כלפי מי שלא ערךאותה. אדם נפטר, וחוק הירושה מחייב הגשת בקשה לרשםהירושות לקיום צו ירושה (מטעם היורשים, אל מול העזבון). צוואה תפקידה להוציא לפועל את רצון המצווה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X