תכנון בקרת פרוייקטים

סיכום שיעור 16

yuval_ohayon

yuval_ohayon

פרטי הסיכום

קורס: תכנון בקרת פרוייקטים

מספר השיעור: 16

סיכום השיעור

בשיעור למדנו על
1. בטיחות בפרויקטים
בכדי לממש תוכנית בטיחות בפרויקט נדרש להתייחס למספר נושאים
• מעורבות הנהלה: מנהלים בכירים נדרשים להפגין את מעורבותם על-ידי השתתפות בסיורי
בטיחות, קיום שיחות בטיחות, העלאת נושא הבטיחות בישיבה שבועית/חודשית, לקיחת
חלק בחקירת תאונות, ועמידה ביעדי הבטיחות שנקבעו. כל מנהל יהווה דוגמא אישית
בהקפדה על נושאי בטיחות ובריאות.
• שיתוף עובדים: ההנהלה תשתף את העובדים באופן פעיל בכל נושאי השמירה על
הבטיחות, וזאת הן במסגרת ועדת הבטיחות המפעלית, והן באמצעות שיתוף העובדים או
נציגיהם בסיורי בטיחות, חקירת תאונות, כתיבה או שינוי נוהלי בטיחות, ובישיבות הנהלה
בהן דנים בנושא.
• מסירת מידע לעובדים על סיכונים: הנהלת החברה תביא לידיעת כל העובדים את הסיכונים
הנשקפים להם בעבודתם, ותדריך אותם כיצד ניתן להתגונן בפניהם.
• נוהלי בטיחות והוראות בטיחות: לכל פעילות שיש בה גורמי סיכון ייכתבו נהלים /או הוראות
עבודה המורים לעובד את שיטות העבודה שתמנענה פגיעה.
• הורדת רמת סיכונים בחברה: יינקטו פעולות כדי להוריד סיכונים שאותרו לרמת סיכון
קבילה
•  קיום מבדקי בטיחות וגהות שוטפים:  הנהלת הפרויקט תנחה על קיום מבדקי בטיחות
וגיהות שוטפים באתרי הפרויקט לבחינת ליקויים שונים ומידת העמידה בדרישות הבטיחות
והגהות התעסוקתית.
2. בטיחות בפרויקטים
על מנת לשמור על בטיחות בפרויקטים נדרש התייחסות לאלמנטים הבאים:
• זיהוי גורמי סיכון ("מה יכול להזיק?")
• הערכת סיכונים ("מה הנזק הצפוי?")
• בקרת סיכונים ("מה אפשר לעשות?")
3. הערכות מונעת לשמירה על בטיחות בפרויקטים
 .הערכות מונעת
 .מינוי מנהל עבודה לאתר הבנייה וממונה בטיחות בעבודה.
 .מסירת מידע והדרכת עובדים ע"י מנהל העבודה.
 .ניהול פנקס כללי ויומן הדרכה.
 .תדרוך והחתמת עובדים וספקים על תדריך בטיחות.
 .מעקב וכשירות כלים ציוד ומפעילים.
 . בדיקות תקופתיות.
 . גידור ותמרור.
 .שימוש בציוד מגן אישי.
 .בקרה יומית ושוטפת ע"י מנהל עבודה.
 .גידור ורתום למניעת / בלימת נפילה.

 .דיפון חפירות / גידור שילוט מתאימים.
 .משטחי עבודה / טפסות / סולמות עפ"י התקן והחוק.
 .הסדרי תנועה (לפי הצורך).
 .ציוד כיבוי אש ועזרה ראשונה באתר
 שילוט באזור העבודה
 יותקנו שלטי אזהרה לסיכונים שונים במתחם וסביבתו:
 2.4.1.1.שלט שבו יצוינו פרטים אלו
 שם מבצע הבניה ומענו
 שם מנהל העבודה
 מהות העבודה המתבצעת.
 2.4.2.  כניסה ויציאה.
 2.4.3.דרכי מילוט.
 2.4.4.הכוונת תנועה.
 2.4.2 יותקנו שלטים לציוד מגן אישי נדרש:
 קסדת מגן.
 נעלי עבודה.
 ביגוד.
 הגנת שמיעה.
 חובת שימוש ברתמת בטיחות.
 חובת שימוש בכפפות

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X