תכנון ובקרת פרויקטים

סיכום שיעור 15

adrian

adrian

פרטי הסיכום

קורס: תכנון ובקרת פרויקטים

מספר השיעור: 15

סיכום השיעור

בשיעור למדנו על
1. נגישות

תפיסת עולם
יצירת סביבה המאפשרת השתתפות ותפקוד עצמאיים, נוחים ומכובדים לכל אדם – ללא קשר ליכולותיו
2. מדיניות עירונית – עיר יוזמת
קידום תכנית רב שנתית להנגשת מבנים, מוסדות ציבור וחינוך ומרחב ציבורי פתוח
קידום מדיניות עירונית להקצאה ומיקום חניות נכים במרחב הציבורי
הקמת מרכז לתרבות מונגשת: הספריה לעיוורים

3. יוזמת העירייה דוגמה ליוזמה:
קידום מדיניות עירונית להקצאה ומיקום חניות נכים במרחב הציבורי
מצב קיים בכל העיר
סה”כ מקומות חניה בעיר (רחובות + חניונים ציבוריים) כ-150000
חניות נכים אישיות: כ-1230
חניות נכים ציבוריות (במרחב הציבורי): כ-360

4. נגישות

הגדרות החוק
“אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי
“חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח 1998) חוק התכנון והבניה, התשכ”ה – 1965 ,פרק ה1 :סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998 תיקון מס’ 2 לחוק השוויון בנושא נגישות, התשס”ה – 2005 :הוראות בדבר הנגשת מקום ושירות ציבורי

5. חובת הרשות המקומית
 הנגשת כל מקום ציבורי או שירות ציבורי המספקים שרות לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו – מבנים, תשתיות, פארקים ציבורים, טכנולוגיה, תחבורה
.  השלמת יישום הוראת החוק עד 2021.11.1

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X